TINAM30018
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Olle Jonesøn Ramstad atter til dette ting ladet indkalde Erich Olsøn Wog for j kirchekoe hand hafde på på leje at betalle resterende 3de aars leje som er 1 Rdr.

Contraparten Erich Vog nu møtte med formening for denne Kraf at være befriet, af aarsage biørnen uløchelig om nattertide dette creatur tillige med sine egne udj fæhuset ihielslog, og snart iche ringeste deraf til nøtte at finde og ej videre her udinden hafde at disputere.

Olle Jonasøn som for dette nu paa denne tid strenge Veirlig ei self Kunde komme, men med Hendrich Lysøen lod paastaa dom.

Er af denne ræt da saaledis Kient.

At Erich Olsøn Vog som omtvistede kirchekoe mod her paa stædet ordinarie leje har haft i haande, saa den schulde haldis fæ god, bør samme til Olle Jonesen at betalle eller forschaffe et døchtig creatur i stæden samt de 3de aaringers Koe leje 1 Rdr._

,Erich Olsøn Wog,Erich Vog,Hendrich Lysøen,Olle Jonasøn,Olle Jonesøn Ramstad,
,(tom),