TINAM30024
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn tilspurde laurættet samt tilstædeværende tingsøgende almue om dennem er videndis andet end 2de ører og 1 Mk udj den Kongens gaard Storarnøen io pro Ao 98 har været øde og gandsche

<side 2a>

ubrugt,

saa mange der om var videndis ej andet Kunde berette

desligeste opbød dito gaardepart til bøxsel hvortil ingen lod sig indfinde,

her på tingsvidne var begiærende.

,Jacob Jespersøn,
,Storarnøen,