TINAM30028
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Monsieur Pros som Comitterit foged udj afdøde Jens Olsøns stæd pro Anno 1697 hans Kongl. Mayts intrader at oppeberge ved sin tiener Ofve Homsøe lod tilspørge almuen om Olle Joensøn, Anna Olsdatter og Maren Estensdatter samtlig her af gieldet mere bøder og straf end de ere tildømte var god for at betale og udstaa,

hertilsvarende saa mange diße personer er Kient, at de ej højere penger end som for Rætten blef erachtet :/ hvilche dog med gotfolchis hielp og assistentz blef afbetalt /: eller straf Kunde findis god til at udstaa, her paa var et sandferdigt tingsvidne begiærendis som meddeelis.

,Anna Olsdatter,Jens Olsøn,Maren Estensdatter,Ofve Homsøe,Olle Joensøn,Pros ,
,(tom),