TINAM31592
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Haachen Sørhorsfiord har ved bøjdelensmanden Salomon Blix ladet indstemte Johan Simle formedelst en Eldshuud som hand hafde af hannem hafde annammet at lade berede udj Bergen, og iche endnu igien erlanget,

den indstemte Johan Simle blef 3de gange liudelig paaraabt, men ingen møtte som paa hands veigne noget svarede,

Salomon Blix bevidnede at hafve været udj ermelte, Johan Simlis huus og talte med hands tienistefolch, som lofvede at vilde lade hannem vide naar hiemkomsten schede at hand var stemt af Haachen Sørhorsfiord ved Salomon Blix.

Jindbemelte Johan Simle foreleggis laufdag til neste ting og møde og svare sin contrapart eller hands fuldmæchtig.

,Haachen Sørhorsfiord,Johan Simle,Salomon Blix,
,Bergen,