TINAM32812
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Fogden loed forkynde hans Kongelig Mayts allernaadigst udgangen forordning om schatternis paabud udj Norge for aar 1711, daterit Kiøbenhafn d. 7 January Anno 1710.
,(tom) (tom),
,(tom),