TINAM33202
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Johan Pederßøn Holt ladet ved lensmanden Christopher Halmøen stemne Jacob Nielsøn formedelst at hand nest afvichte høst hafde med sig til Bergen paa Pros Larsøns Jæcht hvor hand vaar styrmand, j læst gods, mens forsømmede at tage med sig tilbage endeel gods, som ermelte Johan Pedersøns bager udj bergen tilbød hannem at indtage, samme gods blef indschibet paa en anden Jæcht imod frachtis betalling 6 ort.

den indstemte styrmand møtte for retten, med undschyldning at Jæchten vaar læch, og Kunde derfor iche tage godseth med sig,

Johan Pedersøn beviste at hand hafde taget gods ind paa iæcten fra den som iche hafde noget gods paa iæchten til Bergen, formente derfor at styrmanden bør betalle hannem den fracht som hand hafde udlagt og derpaa begierede dom

saaledis afsagt.

Det var den udj retten kallede Jacob Nielsøns schyldig hed, at tage med sig paa Jæchten igien det gods som citantens Johan Pedersøns Kiøbmand hafde tallet med hannem om at faa indschibet, særlig effterdj Johan Pedersøn hafde med hannem til Bergen 12 Tdr gods, mens effterdj Jacob Nielsøn saadant af modvillighed har forsømmet og foraarsaget at hands gods er blefven indschibet paa en anden Jæcht, iche uden omkaast anført til 6 ort, hvilchen Jacob Nielsøn Kunde hafve fore-

<side 183b>

kommet, da bør hand ermelte 6 ort med omkaastning 2 ort at betalle til Johan Pedersøn inden 15 dager under execution effter loven.

,Christopher Halmøen,Jacob Nielsøn,Johan Pederßøn Holt,Pros Larsøn,
,Bergen,