TINAM33204
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Hr Jacob Jespersøn ladet ved lensmanden Baltzer Mentzøn indvarsle Christen Besvog, formedelst at hand nest afvichte høst har ladet endeel ubeqvemsord falde af sin mund ved søen paa hands gaard, ermelte Jacob Jespersøn til formeente nachdeel og schimt,

den indstemte Christen møtte udj rette og tilstoed at ermelte foged hafde taget mere udj folcheschat end efter forordningen nemlig 8 schilling, sig at hafve sagt udj hastighed og ubesindighed, hvilchet prest<ens> tiener som natds<?> alles hafde forfattet, hafde vært aarsag udj det hand hafde teignet hands tienistetøs og for højere løn end hun erlangede, ellers begierede Christen Besvog at dise ord, af hannem udj hastighed talt, iche matte udfalde for hannem til det verste, bekiendte den hos tillige med tingsøgende almue at de iche udj nogen maade hafde sig ofver Jacob Jespersøn at besværge, mens tached hannem for hver dag hand hafde været deris foged,

Paa hands veigne møtte tieneren Olle Poulsøn hvilchen paastod at Christen Besvog maatte blifve dømt til straf og bøder efter loven,

afsagt

Saasom Christen Besvog, nu mødende for retten, tilstaar sin forseelße i det hand af hastig og ubesin-

<side 184a>

dighed har talt de ord om forrige foged, Hr Jacob Jespersøn som acten om formelder, hvilche ord hand vel burde hafve indhold med, saasom hand til dennem at talle iche hafde nogen billig aarsag,

Saa bør hand saadan sin forseelße her for retten ofentlig at afbede, og derhos bekiende, hvilchet og tingsøgende almue bevidner og bekrefter, at hand med Jacob Jespersøn iche andet ved, eller har at beschylde for, end det som en Kongelig troe betienter og braf mand vel ejner og anstaar udj alle maader. saa bør og Christen Besvog at betalle udj omkaastning 1 Rdr.

,Baltzer Mentzøn,Christen Besvog,Jacob Jespersøn,Olle Poulsøn,
,(tom),