TINAM33222
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Størcher Urstad indstemt for lejermaal med Margrethe Baarsdatter,

personerne møtte for retten og vedgich deris forseelße,

hvorfore effter irettelße af fogden enfver af dennem tilfindis at svare sine fulde bøde efter loven nemlig drengen 12 Rdr. og tøsen 6 Rdr. desligiste at udstaa Kirchens disciplin, hafver de middel til bøderne,

da det anderledis at undgielde.

,Margrethe Baarsdatter,Størcher Urstad,
,(tom),