TINAM33234
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Tarald Grung og Johannes ibdm indstemt for slagsmaal, hvorom udj Protocollen tilforn findis indført,

personerne møtte for retten, og sagde sig at være forligt,

fogden paastoed at effterdj dette er en sag som følger Kongens sicht ved, da kand saadan deris forlig iche befri dennem for bøder effter loven.

afsagt

Endog Tarald og Johannes Grung siger sig at være forlig, iche dismindre Kand saadant iche befri den schyldige til schlagsmaalet nemlig Johannes Grung for bøders udgifvelße, effter loven nemlig 9 Rdr. hvilche hand tildømmis her af retten at betalle inden 15 dager under execution efter loven.

,Johannes Grung,Tarald Grung,
,(tom),