TINAM40252
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
En befalling fra de Høydeputerede Herrer for Financerne og udj Cammercollegio, angaaende den 1/2 og 1/4 dagschat med videre, samme befalling er daterit paa Rentecammerit d. 5 Augustj Ao 1713
,(tom) (tom),
,(tom),