TINAM40262
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Hans Salomonsøn ladet efter fogdens ordre ved Jens Pedersøn Aarseth og Simon ibdm loufmeßigvis indstemne Johan Simle og Ragnil

<side 18b>

Pedersdatter formedelst at de schal hafve haft legemlig omgiengelße tilsammen, dog uden barns aufling, for hvilchen forseelße de begge har udstaaen Kirchens disciplin,

Personerne møtte for retten og vedgich at de med hinanden hafde haft legemlig omgiengelße og for saadan deris begangen forseelße undergaf sig loufven.

,Hans Salomonsøn,Jens Pedersøn Aarseth,Johan Simle,Ragnil Pedersdatter,Simon Aarseth,
,(tom),