TINAM40274
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Anno 1713 dend 2den october, blef paa gaarden Edshoug udj Nærøens prestegield, af mig Borger og induaaner udj Trundhiemb, Peder Nidaros, som Commikered Priori, Rætten betient, effter høj ædle og welbaarne Hr Etats Raad og Stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens Gunstige befalling af negst afwigt 12te September paa Een foregaaende i memoriall fra Consumptionsforpachteren Monsr Pedr Aalunim af dend 11te negst tilforne, ofuer uærende Kongl. Maiist fouged wellfornemme Monsieur Melchior Mejer, tillige med at otte ædssohrne Laugrettes mend, Saa som Gullich Alslien, Anders Heimen, Stephen Stangvik, Joen Faldereid, Tomas Hielmsøen, Peder Riswigen, Willich Ramstad, og Olle Borgen,
,Anders Heimen,Gullich Alslien,Jfuer vonAhnen,Joen Faldereid,Melchior Mejer,Olle Borgen,Peder Nidaros,Peder Riswigen,Pedr Aalunim,Stephen Stangvik,Tomas Hielmsøen,Willich Ramstad,
,Edshoug,Nærøen,