TINAM40276
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
huor da af Singr: Aalums

<side 19b>

fuldmegtig Procurator monsieur Hans Nielsen Medelfart, samme melte Høie øfrigheds ordre blef udj Retten fremblagt til oplesning, som lest blef; derpaa Jndgaf Ditto fuldmegtig, dend udtagne stefning Datteret Trundhiemb dend 23 augusty nestleden, huor ueed Monsieur Lars Hermandsen er bleven indkaldet til dette ordinaire ting at andhøre Aalums forklaring, ded hand Aaret 1711 før hans Copulation scheede, af Hr. Niels Parelius, vist at Copulationspengene, som de fleere Consumptions jndtrader Aalum var Berettiged, ded hand kom til Aalum i hans Huus udj Trundhiem og begierede Copulationsseddell forlig og Borgeren Singr Tron Pedersens datter, jtem at Dito Lars Hermands. klagede samme Copulationsseddell imod tie Rixdr: før afreißen fra Trundhiemb at afhente, saa og at Aalum atter siden for hans bortreiße, erindrede hannem veed Toldboden, at Copulationssedelen laae ferdig schreven, til indløsning som Endbemelte Hermandsen, videre schall have beloved før sin bortreiße Annamme, Hvilchet iche schall veere bliven eftterkommet, dog aligevell schall hand af Hr Niels Parelius Pastor til Foesness Prestegield, vere Bleven Copuleret uden nogen saadan beviiß at fremføre, Jtem forordningen foresiger; saa frembt Lars Hermandsen iche veed æed trøstode sig at benegte ded saaleedes at vere passeret,

ligesaa var og Hr. Niels Parelius Stefnet, effter stefnemaalet med deßens paaschriffts videre formeld, som lest blef;

Monsieur Lars Hermansen møtte self personlig for Retten, og vedgich at hand lovligen var indstefnt, Paa Hr. Niels Parelius veigne, etter trende gangers paaraab ingen møtte;

Lars Hermandsen ved

<side 20a>

Corporlige Æeds afleg for Retten tilstoed Singr Peder Aalums stefnemall i alle maader saavidt hannem andgich, at vere Rigtig saaleedes som de udj andført er og formedelst hans Reißes hastighed fra Trundhiemb glembte, at tage Copulationsseddelen med sig, om dette passerede var fuldmegtigen Procurator Hans Nielsen Medelfart paa Singr Peder Aalums veigne Et tingsvidne begierende, som Retten bevilgede hannem;

,Hans Nielsen Medelfart,Lars Hermands.,Lars Hermandsen,Niels Parelius,Pedeer Aalum,Peder Aalum,Tron Pedersen,
,Trundhiemb,