TINAM40298
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Johannes Baruchsøn ladet atter igien ved Bøgdelensmanden Hans Lehn, Erich Hals og Jfver Gulvigen indstemne Johannes Olsøn Flach og Enchen Gulouf Hansdatter at entvige deris paaboende gaard.

Jligemaade har ermelte Johannes og Enche stemt contra Johannes Baruchsøn effter fremlagde brefver i retten at anhøre en dom,

paa Johannes Baruchsøns vejne møtte Procurator

<side 21a>

Hans Nielsøn og indgaf it inleg som er daterit Aarnes 5te october. Anno 1713,

Jligemaade blef at ermelte Procurator udj rette lefverit it schiøde paa gaarden Flach, som er daterit Fier dend 10de October Anno 1712, ellers sagde Hans Nielsøn at de 2de mænd som hafver voret ofverværende da Carsten Fiær paa ny til bød Flachs opsiddere gaarden til Kiøbs nemlig: Joen Biørnsøn Andsøen, og Joen Gabrielsøn Solum nu iche er tilstæde,

Endelig tilspurte Hans Nielsøn tingsøgende almue om det iche var dennem vitterligt at for indførte Johannes Baruchsøn var bois lid og, husvild, samt hafde ingen anden gaard end Flachs /: hvilchet tingsøgende almue bejaede at komme ofvereens med sandhed /: hvilchen hand self vilde boe, hvorpaa hand efter loven tilbød sig at ville aflegge sin æed, som og personlig scheede, hvorefter blef paastaaen dom.

hertil at svare møtte Johannes Olsøn og paa Enchens Vejne hendis Stifsøn Einer Joensøn og begiærede at ingen dom udj sagen maatte blifve afsagt forend deris Fuldmæctig Pros Lauritzøn møtte. afsagt

Sagen optagis til dom til den 16 November førstkommendis da parterne hafver herpaa stæden igien at møde domen at anhøre

,Carsten Fiær,Einer Joensøn,Erich Hals,Gulouf Hansdatter,Hans Lehn,Hans Nielsøn,Jfver Gulvigen,Joen Biørnsøn Andsøen,Joen Gabrielsøn Solum,Johannes Baruchsøn,Johannes Olsøn Flach,Pros Lauritzøn,
,Aarnes,Fier,Flach,