TINAM40310
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Margaretha Sl. Christian Frostis ladet ved bøgdelensmanden Chistopher Halmøen og Jens Schiengen loufmeßigvis indstemne Jochum Scharf for gield,

paa citantens vejne møtte udj retten Procurator Hans Nielsøn og lefverede en obligation udgifven af ermelte Jochum Scharf og findis daterit Trundhiem d. 30 May Anno 1707:

Den i retten kallede Jochum Hansøn Scharf møtte personlig og proponerede saaledis Efftedj Madamme Frostis udleg efter min Sl. formand bestaar udj udstaaende gield, som udj dise besværlige tider hafver værit for mig til dato umuelig at indhente, saa hafver ieg iligemaade iche tencht at den Veldydige Madamme, schulle hafve søgt mig med stefnemaal og lousøgning forend denne min forschrifvelsistied var exspirerit, mens heller udj dise vanschelige tider for saadan schyld formodet nogen lenger dilation, der tvert imod blef ieg ej allene forleden aar, som var saalenge for tiden, mens end og udj mindelighed forend ieg nogen tied blef kreft, ja end mere tvert imod hendis egen contrarevers stemt og Kaldet hertil Aarnes ting for denne benemte gield, hvorfore ieg og paastaar og formener at Madame Frostis bør blifve ved de schyldige, og der sit udleg self fordre og indhænte, mens som forbemelte contrabevis og -revers fultis iblant endeel af andre mine documenter denne sommer paa min Østerlandsche reise, og ieg ej hafver den nu ved haanden, saa begiæris sagens opsættelse til neste ting, da vi med hinanden maa udstaa en loufmesig dom, om vi paa anden maade disimidlertied ej Kand blifve foreenit.

Hans Nielsøn paa Madame Frostis Vejne holt unødig at svare til all denne vidløftige protocolation

<side 30b>

mens referede sig ichun til lovens 5te bogs, 1 Cap: Art. 1 og 2den og derefter paastod efter forschrifvelsens formeld en uopholdet dom med sagens forvolte omkaastning.

Effterdj Hr Jochum Hansøn Scharf beraaber sig paa en contrabevis og -revers fra Madame Frostis at schal hafve erlanget, denne hands udgifven obligation angaaende, hvilchen hand nu paa denne tied ej schal hafve ved haanden, formedelst at den fulte iblant andre hands schrifter som hand hafde med sig paa sin Østerlandsche reise afvichte sommer, da som det er retten nochsom vitterligt at ermelte Jochum Scharf endnu til dato iche har erlanget noget af sit tøj som hand hafde med sig paa samme reise Kand den ej andet end bifalde ermelte Jochums Scharf paastaaende af sagens opsættelse til anstundende vintersageting, da parterne, særlig Jochum Scharf med sin paaraabte contrabevis og -revers hafver at møde, hvor effter en loufmesig dom kand paafølge

,Christian Frost,Hans Nielsøn,Jochum Hansøn Scharf,Margaretha,
,Trundhiem,