TINAM42274
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
fogden ladit stemne Karen Jochum Scharfs for resterende Kongl. schatter efter en udj retten fremlagde rejning,

Karen Jochum Scharfs møtte personlig for retten, og hafde hverchen qviteringer aller anden bevis nogit at uære betalt, ellers svarede hun at hvad hun med rette blifver schyldig vil hun betalle.

Christen Pram paa fogdens vejne, efter fremlagde rejning paastoed dom afsagt.

Karen Jochum Scharfs befindis efter den udj retten fremlagde rejning, hvor af hun paa nest afvichte sommersageting har erholdit en ligeliudende gienpart rejning, at uære schyldig til fogden Hr Melchior Mejer udj resterende Kongelige schatter til 1721 aars udgang den summa penger 96 Rdr. 3 ort: 7 Sk: hvortil ogsaa nu anføris schattene for 1722 som er 8 Rdr. 2 ort: 22 Sk: blifver da summa summarum 105 Rdr. 2 Ort: 5 Sk: Og som bemelte Karen Jochum Scharfs, hverchen med qviteringer eller andit loufschichit beviser nogit paa ermelte summa at hafve betalt, Saa tilfindis hun den af de ret samme at betalle til foged Hr M. M. under tied og adfer efter loufven

,Christen Pram,Jochum Scharf,Karen Andersdatter,Melchior Mejer,
,(tom),