TINAM42276
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
<side 139a>

Niels Balch aflit barn for tiden med sin kieriste,

ermelte Balch møtte personlig for retten med paastand at bøderne iche kommer denne fogit til mens fogden Cimber, begierede derfore opsettelse udj sagen til neste ting,

Christen Pram paastaar dom og iche nogen opsettelße.

Afsagt.

Efterdj denne forseelße er begaaen udj Fosens fogderi da tilfindis Niels Balch at svare bøderne til samme stæds fogit og derfore til sommertingit fremviße qvitering at bøderne er betalt efter loufven. nemlig 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:

,Niels Balch,
,(tom),