TINAM42302
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
<side 140a>

Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre,

Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede

tingsøgende almue møtte personlig og paastoed at naar Jacob Jespersøn fremvißer enten af loven eller andre forordinger at hand schal nyde tiendeføring med videre Vil de det betalle, hvis iche det scheer vil de det iche svare og betale

Afsagt

Sagen optagis til doms til førstkommende Manddag, da samme dom her paa Tinggaarden for parterne schal blifve afsagt:

,Jacob Jespersøn,
,Ofverhalden,