TINAM42308
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Udj den sag mellem tiendeforpachteren Jacob Jespersøn saaledis dømt og afsagt

Mig foreleggis her udj reten en dom, afsagt paa dette tingstæd d. 11 October Ao 1714,i mellem Kongens tiendeforpachter Jacob Jespersøn og almuen her udj gieldit, af hvilchen seis at de i stæden for tiendeførselen, er tilfunden at betalle til forpachteren rede penger, efter en med hannem for denne ræt d. 21 January Ao 1698, indgangen forlig, som af Ve<l>baarne her Stiftamtmand nu Sl. hos Gud Hans

<side 140b>

Kaas d. 12 Marty samme aar er Confirmerit.

Og som den forhen benemte dom efter 9 aars forløb for Ofverdommeren iche har uærit indstemt og underkient, Saa fornyis den samme af denne ret hermed udj alle maader, Og tilfindis enhver især af almuen derefter ej allene at betalle de resterende aaringers tiendeførsel til forpachteren, saasom 3de aaringer m a manden 12 Sk: foruden at føre og schydße hannem efter dommens nermere forklaring mens end og udj forvolte omkaastning 2 Sk: alt 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loufven.

,Hans Kaas,Jacob Jespersøn,
,(tom),