Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
Reglement og nermer anordning om Sørgedract og hvad slags klæder dertil schal bæris Dat. Kiøbenhafn d. 24 MArt. 1724.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
Anders Horten aflit barn for tiden med sin qvinde bøder 3 Rdr. j Ort 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
Kirsten Nielsdatter beliggit af afdøde Carl Hans Danjelsøn Hun bøder 6 Rdr. hand er som formeldit død og intit efterlat sig til bøder
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
Soldat Anders Jensøn beliggit Berithe Jzachsdatter og som de schal æchte hverandre, saa bødis 1 Rdr. 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 141a
26.6.1724
Anders Pedersøn Hiemsnes beliggit Hanne Joensdatter, hand bøder 12 Rdr. og hun bøder 6 Rixdaler.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 141a
26.6.1724
Hendrich Pedersøn Solsum ladit ved bøgdelensmanden og Niels Persøn Solsum, indstemne efterschrefne personer formedelst noghet utilbørligt de schal tillagt hands hustru, nemlig Niels Andersøn Stene, Joen ibdm, Lars Hansøn Stensøfnit, Hans ibdm, Gundille ibdm, og Stephen Giere, De indstemte personer møtte personer møtte personlig for retten og blef ... mer
Hendrich Pedersøn Solsum ladit ved bøgdelensmanden og Niels Persøn Solsum, indstemne efterschrefne personer formedelst noghet utilbørligt de schal tillagt hands hustru, nemlig Niels Andersøn Stene, Joen ibdm, Lars Hansøn Stensøfnit, Hans ibdm, Gundille ibdm, og Stephen Giere, De indstemte personer møtte personer møtte personlig for retten og blef enhver især tilspurt om de viste nogit usømmelig og uschicheligt, hende til nachdeel og schimt at paasige, der til de samtlig svarede at de iche veed andit med Hendrich Persøns Qvinde end det som en ærlig qvinde vel sømmer og anstaar, hvilchit de om hende herefter vil talle og sige.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 141a
26.6.1724
Jacob Rusch ladit atter igien stefne Arne Ramstad fordj hand nest forbigangen aar 1723 d. 7 April hafde slaen sin tienistedreng Lars Olsøn med en husnafver i hofvedit, saa at hand bløde, till vidne indstemt Peder Prestvigen og Niels Hansøn Stene, hvilche enhver især vitnede at hand slog hannem som for ermelt, den indstemte møtte personlig for ret... mer
Jacob Rusch ladit atter igien stefne Arne Ramstad fordj hand nest forbigangen aar 1723 d. 7 April hafde slaen sin tienistedreng Lars Olsøn med en husnafver i hofvedit, saa at hand bløde, till vidne indstemt Peder Prestvigen og Niels Hansøn Stene, hvilche enhver især vitnede at hand slog hannem som for ermelt, den indstemte møtte personlig for retten og sagde at hand hafde slagit hannem af hastighed og ubesindighed. fogden paastod dom efter loufven afsagt. Efterdj med 2de loufaste vidner bevißis at Arne Ramstad sin tienistedreng Lars Olsøn med en husnafver hafde slaaen hannem blodig, Da efter loufvens 6te bogs 7de Capit 8 Art. tilfindis Arne Ramstad at bøde 3de 6 lod sølf
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 141a,141b
26.6.1724
Pros Lauritzøn ladit atter igien indstemne Peder Saugemester Lundelj for gield, efter den udj retten fremlagde specialrejning op stigende til penger 36 Rdr. 2 ort: Den indstemte blef paa raabt mens iche møtte, paa Pros Lauritzøns vejne møtte bøgdelensmanden Jacob Rusch og paastoed dom afsagt: Dette er det 3ie ting at Peder Saugemes... mer
Pros Lauritzøn ladit atter igien indstemne Peder Saugemester Lundelj for gield, efter den udj retten fremlagde specialrejning op stigende til penger 36 Rdr. 2 ort: Den indstemte blef paa raabt mens iche møtte, paa Pros Lauritzøns vejne møtte bøgdelensmanden Jacob Rusch og paastoed dom afsagt: Dette er det 3ie ting at Peder Saugemester louflig for denne ret har uærit indstemt at svare til sin gield, men som hverken hand self etter nogen paa hands vejne svarer, tilfindis hand for indførde gields summa til Pros Lauritzøn at betalle 15 dager efter denne doms forkyndelse under adfer efter loufven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 141b
26.6.1724
Joen Andersøn ladit atter igien indstemne Niels Rolandsøn Stene for en værreboe hand ulouflig har tagit fra Sørøen, den indstemte blef paaraabt mens iche møtte, paa Joen Andersøns vejne møtte Christen Pram og paastad dom som schal blifve afsagt paa anstundende Nærøe ledingsberg.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 141b
26.6.1724
Arne Ramstad ladit atter igien indstemne sin grande Joen Jzachsøn for it schiut hand hafde laant hannem og hands drenger Joen Michelsøn og Olle Olsøn hafde drebt, den indstemte blef paaraabt mens iche møtte, Arne Ramstad møtte personlig for retten med it indleg hvorefter hand paastod dom Afsagt mig er nochsom vitterligt at Jon Jzachsøn iche har... mer
Arne Ramstad ladit atter igien indstemne sin grande Joen Jzachsøn for it schiut hand hafde laant hannem og hands drenger Joen Michelsøn og Olle Olsøn hafde drebt, den indstemte blef paaraabt mens iche møtte, Arne Ramstad møtte personlig for retten med it indleg hvorefter hand paastod dom Afsagt mig er nochsom vitterligt at Jon Jzachsøn iche har uærit aarsag til dette schiuts drab, mens hands drenger, ligedan at schiudit for 4 aar siden paa schiftit efter Arne Ramstads formænd er vurderit for 2 Rdr. og udlagt hands nu hafvende qvinde, iche dismindre tilfindis Joen Jzachsøn samme schiut med omkaasting til sammen 4 Rdr at betalle til Arne Ramstad 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loufven
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 141b,142a
26.6.1724
fogden ladit indstefne Adrian Hammeland til straflidelße for sin begangen lejermaals forseelße, men som ermelte Adrian er kommen af smuche folch har en af de samme for strafens undgaaelße lofvit for hannem at betalle paa anstundende Nærøe ledingsberg penger 12 Rdr. hvor med fogden var fornøjet naar Hannem derpaa af retten it loufli... mer
fogden ladit indstefne Adrian Hammeland til straflidelße for sin begangen lejermaals forseelße, men som ermelte Adrian er kommen af smuche folch har en af de samme for strafens undgaaelße lofvit for hannem at betalle paa anstundende Nærøe ledingsberg penger 12 Rdr. hvor med fogden var fornøjet naar Hannem derpaa af retten it loufligt tingsvidne blef meddelt som hd var biegerende til hands rejgenschabers belæg.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142a
30.6.1724
Anno 1724 d. 30 Juny er holden sageting paa ordinaire tingpaa ordnaire tingstæd Aarnes udj Foesnes Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Peder Gidseth, Jacob Hoelvig, Hans Schaarstad, Olle Fosland, Niels Bersøfnit, Peder Biørum, Samuel Schielde og Olle Hansvog, hvor da blef forretti... mer
Anno 1724 d. 30 Juny er holden sageting paa ordinaire tingpaa ordnaire tingstæd Aarnes udj Foesnes Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Peder Gidseth, Jacob Hoelvig, Hans Schaarstad, Olle Fosland, Niels Bersøfnit, Peder Biørum, Samuel Schielde og Olle Hansvog, hvor da blef forrettit som følger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142a
30.6.1724
fogden loed forkynde de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæd blef forkynte og indført udj Protocollen.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142a
30.6.1724
Soldat Torris Hendrichsøn bøxlit 21 Mk. udj Sund udgifven af her Niels Thullesius d. 14 Juny Anno 1724
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142a
30.6.1724
Her Niels Thullesius ladit louflig stemnne Thomas Leang, Anfind ibdm, Erich ibdm, samt Soldat Anders Statland, Leang og soldat Olle Statland fordj at de nest afvichte 3ie paaschedags morgen da predichen schede paa Vig hafde ført deris sild til Glasøen, de indstemte blef paaraabt mens iche møtte foreleggis laudag til neste ting at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142a
30.6.1724
Johan Larsøn Fosland beligit Kari Jngebrichtsdatter og som de har udstaaen kirchens disciplin og tilstaaen sin forseelse, saa tilfindis enhver af dennem at bøde efter loufven, nemlig drengen 12 Rdr og Qvindfolchit 6 Rdr. hafver de iche midler da strafis efter loven
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142a
30.6.1724
Hans Nielsøn Hestdalen beliggit Kari Olsdatter og som de har udstaaen kirchens disciplin med forseelße, saa tilfindis hand at bøde 12 Rdr. og qvindfolchit 6 dr: hafver de iche midler, da strafis efter loven
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142a,142b
30.6.1724
Hendrich Grønberg paa Mad. Margrethe Frostis vejne, efter en schriftlig stefningsseddel ladit stemne Tron Pedersøn for 52 Rdr. 1 Ort: 14 Sk: Christen Moe fremlagde it indleg og en lodseddel som udj acten schal blifve indført, Paa Trond Pedersøns vejne møtte Michel Balle og sagde at Tron Pedersøn tilstoed gielden og lofvede den samme... mer
Hendrich Grønberg paa Mad. Margrethe Frostis vejne, efter en schriftlig stefningsseddel ladit stemne Tron Pedersøn for 52 Rdr. 1 Ort: 14 Sk: Christen Moe fremlagde it indleg og en lodseddel som udj acten schal blifve indført, Paa Trond Pedersøns vejne møtte Michel Balle og sagde at Tron Pedersøn tilstoed gielden og lofvede den samme at betalle, og efterdj dom paastaaes afsigis saaledis Den udj retten fremlagde lodseddel udvißer at Mad. Margrethe paa schiftit forrettit efter Tron Pedersøns Sl. Keriste d. 15 Dec 1721 for sin fordring til penger 52 Rdr 1 ort: 14 Sk: er blefven udlagt endeel løsøre og som samme løsøre til dato er blefven indstaaende hos ermelte Tron Pedersøn, Saa tilfindis hand saa megit som deraf endnu udj behold findis fra sig at lefvere in natura og resten med penger, alt 15 dager tillige med omkaastning 1 Rdr. at betalle efter denne doms louflig forkyndelße under execution efter loven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142b
30.6.1724
fogden fremviste Cammerits mangler at Hendrich Faxdal som udj sit æchteschab har begaaen lejermaals forseelse burde strafis lige ved en løs og ledig person, efterdj intit hos hannem fantis til bødernis betalling, da hand ved døden Var afgaaen, dette saa udj sandhed at uære bejaede tingsøgende almue, hvorpaa it tingsvidne blef begierit
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 142b
30.6.1724
fogden endnu som tilforn loed opbyde til bøxel og brug de udj Foesnes prestegield ødeliggende gaarder, ingen loed sig indfinde dennem at antage.
Detaljvisning