Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 15b
26.6.1700
Lensmand Guldbiørn Aachvichen, hafde ladet stefne saavel nu som neste holdende sageting Joen Biørnerøen, som effter sigelße, schal hafve sin æchte kone udj Kiøbenhafn, og nu her udj Nummedalen har begifvet sig udj æchteschab med en anden, bemelte Joen nechtede sig at være æchte gifft udj Kiøbenhafn, men for 6 aars tid siden at hafve trolofvet sig ... mer
Lensmand Guldbiørn Aachvichen, hafde ladet stefne saavel nu som neste holdende sageting Joen Biørnerøen, som effter sigelße, schal hafve sin æchte kone udj Kiøbenhafn, og nu her udj Nummedalen har begifvet sig udj æchteschab med en anden, bemelte Joen nechtede sig at være æchte gifft udj Kiøbenhafn, men for 6 aars tid siden at hafve trolofvet sig med et qvindfolch, nafnlig: Elizabeth Jfversdatter som der schal være død, hvilchet endeel baasfolch, som nyligen hertil stædet er ankommen med hannem attesterede, ellers tilspurde Kongl. Mayts tingsøgende almue om hand lif og lefnes forhold, medend hand her har vaaren udj 4 aar, og svarede alle, at hand imidlertid hafde sig schichet og forholdet som en anden fattig ærlig mand. Og som her paa staden behøfvis, en staader knecht, saa blef ham den samme tienste at antage tilbøden hvilchen hand godvilligen antog, hvorfore almuen af Løfnes og Vichtens tinglauf schulle aarlig gifve hannem hver mand 2 shilling dansche, som lensmanden udj samme tinglauf: schal indkrefve aarlig og hannem paa høstetingene lefvere og betale:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 15b
26.6.1700
Poul Poulsøn Øfne er stemt af Salmon Blix formedelst at hand med sin kone Jnger Johansdatter har aflet barn for tiden, hvorfore bøder efter loufven 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 15b
26.6.1700
Knud Poulsøn Giærre er og stemt for samme forseelße, for hvilchen hand bøder efter loufven 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 15b
26.6.1700
iligemaade har Sølfest Schieling Aasen aflet barn med sin Kone for tiden, hvorfore hand bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 15b,16a
26.6.1700
Salmon Blix hafde stemt Hans Pedersøn Horsfiord som Marrithe Siursdatter paa Edshov ting d. 26 Juny 1699: har angifvet at være fader til hendis barn, bemte Hans Persøn møtte med bekiendelse, at hand med qvindfolchet hafde hafft legemlig omgiengelse, men iche var fader til hendis barn som hun føde ofver it aars tid effter omgiengelsen med hende, og... mer
Salmon Blix hafde stemt Hans Pedersøn Horsfiord som Marrithe Siursdatter paa Edshov ting d. 26 Juny 1699: har angifvet at være fader til hendis barn, bemte Hans Persøn møtte med bekiendelse, at hand med qvindfolchet hafde hafft legemlig omgiengelse, men iche var fader til hendis barn som hun føde ofver it aars tid effter omgiengelsen med hende, og har qvindfolchet iche nogen tid tilforn nemt ham /: hvortil hund den tidfudne tvil /: var tvungen /: men Ole Siursøn soldat som nu er fraværende, Qvindfolchet møtte, med bekiendelse endnu som tilforn Ole Siursøn barnefader at være, hvilchen tilforn har aflagt sin saligheds ed: som befindis at være falschelig, hvorfore hannem foreleggis til nestholdende høstesageting at møde og da at blifve examinerit, som sig bør effter lofvens tilhold. Qvindfolchet er saa fattig og ælendig at hund gaar om landet med sit barn at søge gotfolch om lifs ophold, hvilchet endeel af almuen attesterit, hvorfore hund tilfindis at straffis med fængsel på Kroppen.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
26.6.1700
Ana Pedersdatter er stemt for lejermaals forseelse med Ole Olsøn soldat, personerne møtte med forseelsens vedgaaelse, og som hand er soldat under Capit. Vitfelt Companie, saa tilfindis hand at strafis effter hans Kongl. Mayts Allernaadigs udgagne forordning om Militair personer af underofficerer og gemene: daterit Kiøbenhafn d. 29 Decembis Anno 1... mer
Ana Pedersdatter er stemt for lejermaals forseelse med Ole Olsøn soldat, personerne møtte med forseelsens vedgaaelse, og som hand er soldat under Capit. Vitfelt Companie, saa tilfindis hand at strafis effter hans Kongl. Mayts Allernaadigs udgagne forordning om Militair personer af underofficerer og gemene: daterit Kiøbenhafn d. 29 Decembis Anno 1696: Qvindfolchet bøder effter formuen 4 Rdr. og for resten strafis med fengsel paa Kroppen:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Anno 1700 d. 30 Juny er sommersageting holden på ordinarie Tingstæd Aarnes med Fosnes Præstegields almue ofverværende Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende Laurettismænd Erich Vemundvig, Niels Berre, Ole Alt, Elling Østvigen, Ole Ullenvig, Niels Grøfstad, Peder Saxen og Andreas Strøm, hvor de for retten passerede som følger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Fogden lod publicere hans Kongl. Mayts Allernaad. udgangen sckattebref for indværende aar, hvilchet, saavel som andre hans Kongl. Mayts allernaadigst udgangne forordninger, samt andre høje herrers brefver paa forrige tinge ere publicerede og udj tingbogen indførte.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Johan Persøn lod publicere til sckiøde, udgifvet af Tron Pedersøn, paa 9 Mk. lauf udj Baadsmandsvigen, dat. Mære gaard d. 12 Marty Anno 1700
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Joen Fæøen lod og publicere til sckiøde, udgifvet af Commercieraad Andreas Schiøller, paa den gaard Fæøen, som schylder 2 ører, dat. Trundh. d. 26 Aug. 1697:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Joen Broum lod publicere til schiøde, utgifvet af fendrich Brun, paa j øris leje udj gaarden Broum, daterit Garstad d. 3 Mai 1700
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Peder Hellesøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Hr Lauritz Pittersøn Falch, Sognepræst til Fosnes Præstegield, dat. Fosnes Prestegaard d. 15 Octobr. 1699
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Christen Einersøn lod publicere sin bøxelseddel, ufgifven af Jacob Jespersøn, paa 2 ører og 6 Mk lauf udj den Kongens gaard Guldvigen, beliggende udj Sunds fierding, daterit Alhuus d. 26 January 1700
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Niels Castensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Margrethe Christophersdatter, Sl. Hr. Lars Holmedals, paa 1 øre og 6 Mk lauf udj den gaard Brisiljen, daterit Vieh: d. 24 Augustj Anno 1699.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16a
30.6.1700
Elling Tostensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Morten Jørgensøn paa 1 øres leje udj Østvichen, dat. Roen d. 1 Augustj 1699.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16b
30.6.1700
Haagen Joensøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Lauritz Pittersøn Falch, paa 1/2 spand og 21 Mk lauf udj den gard Zejerstad, daterit Fosnes Prestegield d. 16 Octobr. 1699.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16b
30.6.1700
Niels Baardsøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven af Jacob Jespersøn paa 18 Mk lauf udj den Kongens gaard Hestdalen, daterit Leen den 5 Marty Anno 1700
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16b
30.6.1700
Jacob Pittersøn lod publicere sin bøxelseddel, udgifven av Troen Pedersøn paa 2 Ørers leje udj Stene, daterit d. 8 Juny 1700
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16b
30.6.1700
Joen Stene lod publicere sin bøxelseddel, udgifven av Tron Pedersøn, paa 2 Ørers leje udj Stene, dat. Altvigen d. 12 Juny 1700
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 16b
30.6.1700
Birrithe Andersdatter hafde ladet stefne Riborre Jensdatter for endeel ubeqvemmelige ord dem var kommen imellem, udj deris tiæniste til sammen hos Hemming Bragstad, personerne møtte og blefve forligte saaledis at Riborre, som til sig hafver taget endeel Klæder, Birrithe Andersdatter tilhørende, schulle klæderne fra sig igien lefvere, samt betale u... mer
Birrithe Andersdatter hafde ladet stefne Riborre Jensdatter for endeel ubeqvemmelige ord dem var kommen imellem, udj deris tiæniste til sammen hos Hemming Bragstad, personerne møtte og blefve forligte saaledis at Riborre, som til sig hafver taget endeel Klæder, Birrithe Andersdatter tilhørende, schulle klæderne fra sig igien lefvere, samt betale udj omkostning 2 ort. og hereffter lofve som hende vel sømmer og anstaar:
Detaljvisning