Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 0b
25.12.1699
3. 1699-1712
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
25.12.1699
J Jesu Nafn Namdal jus 1699 – 12
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
Anno 1699 d. 13 January :/ saasom det strenge Veirlig den udj lofven mentionerede dato 12 January forhindret /: er holden ordinarie sageting paa sedvanlige tingstæd Edshov udj præsent af Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn samt Laurættismænd nemlig Jacob Rusch i Hans Graais stæd, Olle Diderichsøn Edshov udj Olle Mulstads stæd, Anders Christensøn ... mer
Anno 1699 d. 13 January :/ saasom det strenge Veirlig den udj lofven mentionerede dato 12 January forhindret /: er holden ordinarie sageting paa sedvanlige tingstæd Edshov udj præsent af Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn samt Laurættismænd nemlig Jacob Rusch i Hans Graais stæd, Olle Diderichsøn Edshov udj Olle Mulstads stæd, Anders Christensøn Kolvereid i stæden for Niels Erichsøn Hemsnes, Hendrich Lysøen, Olle Mouritzøn Røsøen, Johan Pedersøn Løføen, Olle Tørresøn Silleset og Olle Schej, da er som følger passeret_
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stifftbefalingsmand Hans Kaasis ordre til Baltzer Nielsøn daterit Trundh. d. 4 Novembr. at obachte og betiene sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af Hans Mayst Naadigst bestalter Rasmus Moshis andkompst tilstæden schier oplæst.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
Noch forkynt Olle Jbsøn Schaaning Schomagers udgifne bøxselseddel til Aumund Joensøn paa j øre og 12 for i den gaard Dragland i Leehøe fierding dat. Trundh. d. 28 Juny Ao 1697.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
Jens Pedersøn Gudtvigen kommen for tiden med sin qvinde Maren Knudsdatter, bøder derfore til Kongen 3 Rdr. 1 Ort. 12 Sk.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
Niels Jngebrichsøn Simle iligemaade med sin qvinde Anna Frodisdatter, svarer sine bøder 3 Rdr. 1 Ort 12 Sk.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a
13.1.1699
Peder Kragøen i Løfsnis fierding louflig stemt af Lensmanden Jacob Rusch til sidst holdende høstesageting og nu til dette ting igien varslet for lejermaal i sit æchteschab med en Enche ved nafn Birrithe Pedersdatter, dito person paaraabt ei comparede, hvis midler og eiendeler nest afvichte d. 11 July er registerit og vurderit som befantis in summa... mer
Peder Kragøen i Løfsnis fierding louflig stemt af Lensmanden Jacob Rusch til sidst holdende høstesageting og nu til dette ting igien varslet for lejermaal i sit æchteschab med en Enche ved nafn Birrithe Pedersdatter, dito person paaraabt ei comparede, hvis midler og eiendeler nest afvichte d. 11 July er registerit og vurderit som befantis in summa til 11 Rdr. 3 ort 4 Sk. der imod er schyldig til tørfisch 33 W. 12 Mk. samt penger 6 Rdr. saa boens midler iche nær tilstrecher den bortschyldige gield hvorfor ej ringeste til Hans Kongl. Mayst udj sicht og intrader er at finde og bedømme. Qvindemennischet som nest melt stefnemaalet ej tilsvarede som louflig til dette ting har været varslet, hvem forleggis til førstholdende sageting at møde og dom lide.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1a,1b
13.1.1699
Olle Pedersøn Sundnes som af Marritthe Erichsdatter ibdm. udj sin barnenød blef angifvet for hendis barnefader, hvilchen qvindisperson siden ved schrifftestaaelse har paaraabt Hans Joensøn Opløe fader at være hvem paa seniste holdende sommersageting har været for Rætten og er dømt, Dito Olle Pedersøn til dette ting ogsaa indstemt ei møtte formedel... mer
Olle Pedersøn Sundnes som af Marritthe Erichsdatter ibdm. udj sin barnenød blef angifvet for hendis barnefader, hvilchen qvindisperson siden ved schrifftestaaelse har paaraabt Hans Joensøn Opløe fader at være hvem paa seniste holdende sommersageting har været for Rætten og er dømt, Dito Olle Pedersøn til dette ting ogsaa indstemt ei møtte formedelst forfald af streng veirlig og stor mengde sne, hvorfor foreleggis til anstundende vaarsageting tillige med de qvinder som var ofverværende i dette qvindfolchis barnefødsels tid at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1b
13.1.1699
Olle Jonesøn Ramstad atter til dette ting ladet indkalde Erich Olsøn Wog for j kirchekoe hand hafde på på leje at betalle resterende 3de aars leje som er 1 Rdr. Contraparten Erich Vog nu møtte med formening for denne Kraf at være befriet, af aarsage biørnen uløchelig om nattertide dette creatur tillige med sine egne udj fæhuset ihielslog, og snart... mer
Olle Jonesøn Ramstad atter til dette ting ladet indkalde Erich Olsøn Wog for j kirchekoe hand hafde på på leje at betalle resterende 3de aars leje som er 1 Rdr. Contraparten Erich Vog nu møtte med formening for denne Kraf at være befriet, af aarsage biørnen uløchelig om nattertide dette creatur tillige med sine egne udj fæhuset ihielslog, og snart iche ringeste deraf til nøtte at finde og ej videre her udinden hafde at disputere. Olle Jonasøn som for dette nu paa denne tid strenge Veirlig ei self Kunde komme, men med Hendrich Lysøen lod paastaa dom. Er af denne ræt da saaledis Kient. At Erich Olsøn Vog som omtvistede kirchekoe mod her paa stædet ordinarie leje har haft i haande, saa den schulde haldis fæ god, bør samme til Olle Jonesen at betalle eller forschaffe et døchtig creatur i stæden samt de 3de aaringers Koe leje 1 Rdr._
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1b
13.1.1699
Marrithe Eliasdatter Nerøen som af Hans Stensøn Lindeve schal være besofven af Lensmand Jacob Rusch indstemt der ei møtte, hvorfore hun foreleggis til neste ting at comparere og sine bøder at tilsvare. Nest ermelte Hans Lindeve sigis at være en underofficer under Captein Schinchels Compagnie,
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1b
13.1.1699
Anders Christensøn Kaalvereid ved lensmand Jacob Rusch og Jens Ørgesøn som stefnet louflig har og her hiemlet ladet indvarsle sin landbonde Jacob Monsøn Finne for Ao 1698 schatter og landschyld med mere rettighed, samt resten af - 97 aars schatter som hand for ham maa svare, den inciterede ej lod sig finde stefnemaalet at tilsvare effter paaraabel... mer
Anders Christensøn Kaalvereid ved lensmand Jacob Rusch og Jens Ørgesøn som stefnet louflig har og her hiemlet ladet indvarsle sin landbonde Jacob Monsøn Finne for Ao 1698 schatter og landschyld med mere rettighed, samt resten af - 97 aars schatter som hand for ham maa svare, den inciterede ej lod sig finde stefnemaalet at tilsvare effter paaraabelse, saa foreleggis dito Jacob Finne til nest ankommende Vaarsageting sin contrapartis protestationer at besvare.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 1b,2a
13.1.1699
Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn tilspurde laurættet samt tilstædeværende tingsøgende almue om dennem er videndis andet end 2de ører og 1 Mk udj den Kongens gaard Storarnøen io pro Ao 98 har været øde og gandsche ubrugt, saa mange der om var videndis ej andet Kunde berette desligeste opbød dito gaardepart til bøxsel hvortil ingen... mer
Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn tilspurde laurættet samt tilstædeværende tingsøgende almue om dennem er videndis andet end 2de ører og 1 Mk udj den Kongens gaard Storarnøen io pro Ao 98 har været øde og gandsche ubrugt, saa mange der om var videndis ej andet Kunde berette desligeste opbød dito gaardepart til bøxsel hvortil ingen lod sig indfinde, her på tingsvidne var begiærende.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
13.1.1699
Noch af hannem er omspurt de som ved søekanten er vaanende om dennem er videndis noget vrag at være indkommen eller bierget, der til blef svaret ej ringeste der om at hafve hørt.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
13.1.1699
Monsieur Pros som Comitterit foged udj afdøde Jens Olsøns stæd pro Anno 1697 hans Kongl. Mayts intrader at oppeberge ved sin tiener Ofve Homsøe lod tilspørge almuen om Olle Joensøn, Anna Olsdatter og Maren Estensdatter samtlig her af gieldet mere bøder og straf end de ere tildømte var god for at betale og udstaa, hertilsvarende saa mange diße pers... mer
Monsieur Pros som Comitterit foged udj afdøde Jens Olsøns stæd pro Anno 1697 hans Kongl. Mayts intrader at oppeberge ved sin tiener Ofve Homsøe lod tilspørge almuen om Olle Joensøn, Anna Olsdatter og Maren Estensdatter samtlig her af gieldet mere bøder og straf end de ere tildømte var god for at betale og udstaa, hertilsvarende saa mange diße personer er Kient, at de ej højere penger end som for Rætten blef erachtet :/ hvilche dog med gotfolchis hielp og assistentz blef afbetalt /: eller straf Kunde findis god til at udstaa, her paa var et sandferdigt tingsvidne begiærendis som meddeelis.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
13.1.1699
Til førstholdende Botolphi Lauting opnefnis effterschrefne til Trundhiem at indreise sin laurettiseed at aflegge, Af Lechøe fierding Joen Olsøn Schei og Jacob Jacobsøn Schatnæs, Bindals fierding Niels Johansøn Qvennen, Foldens fierding Johannes Sour. Løfnes fierding Villich og Michel Fallersteen Vichtens fierding Olle Lysøen og Rasmus Ofstad.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
28.1.1699
Anno 1699 d. 28 January er holdet sage- og schatteting med almuen af Fosnes Præstegield paa Tranaas udj Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøns præsentz samt Laurættismænd udj Jfver Statlands stæd Peder Thomesøn Findanger, Jens StorSchorstad, Olle Jensøn Jndvoren, udj Roland Løføens stæd Elling Jensøn Knaaten, udj Lauritz Monsøns Spiudnesis stæd ... mer
Anno 1699 d. 28 January er holdet sage- og schatteting med almuen af Fosnes Præstegield paa Tranaas udj Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøns præsentz samt Laurættismænd udj Jfver Statlands stæd Peder Thomesøn Findanger, Jens StorSchorstad, Olle Jensøn Jndvoren, udj Roland Løføens stæd Elling Jensøn Knaaten, udj Lauritz Monsøns Spiudnesis stæd Christopher Holvigen, Bendix Sandvig i stæden for Jens Andersøn Lexaag, Peder Andersøn Sandvig for Erich Olsøn Myrvigen og Tosten Anglen for Joen Andsøen, da er effterfølgende passerit.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2a
28.1.1699
Høyædle og Velb. hr. Justitzraad og stiftbefalingsmand Hans Kaasis befaling til Baltzer Nielsøn af dato Trundhiem d. 4 Octobr Anno 1698. at betiene Sorenschrifversbestillingen i Nummedalen til den af hans Mayst allernaad. bestalter Rasmus Mosis andkomst fra Kiøbenhafn scheer.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Oplæst og forkynt hans Majts Allernaad. udgifven forordning om voris ny Vecht og maals indrettelse og ved ligehodelße datered Kiøbenhafn d. 10 January Anno 1698.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Desligeste hans Mayts forbud paa Kornvarernis udførsel af Danmarch og Norge, saa og taxten paa Rug, byg og hafre udj Danmarch. datered Kiøbenhafn d. 15 Novembr. Ao 1698.
Detaljvisning