Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
forkynt Carl Spillums bøxelseddel paa den gard Tørgran schylder 6 Mk. gifvet udj bøxel 2 ort: 6 Sk: udgifven d. 1 July 1715. af fogden Melchior Mejer.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
Hans Baarvigen aflet barn for tiden med sin qvinde Mallene Andersdatter, bøder for forseelsen efter Kongens louf 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 59a
4.7.1715
Anno 1715 d. 4 July blef Retten betient paa for indførte tingstæd,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 59a,59b
4.7.1715
hvor da Hr Ofve Gierloufsøn paa Mad Lyders vejne møtte at svare til den sag som i mellen ermelte Mad. og Jochum Scharf d. 16 Marty nest afvicht var optagen til dom, med sig hafvde bøgdelensmanden Christopher Halmøen og Jngebricht Lilleschaarstad, hvilche begge hand d. 1 July nest leden hafde udsent til Biørøen til Jochum Scharf at anvise denne ret... mer
hvor da Hr Ofve Gierloufsøn paa Mad Lyders vejne møtte at svare til den sag som i mellen ermelte Mad. og Jochum Scharf d. 16 Marty nest afvicht var optagen til dom, med sig hafvde bøgdelensmanden Christopher Halmøen og Jngebricht Lilleschaarstad, hvilche begge hand d. 1 July nest leden hafde udsent til Biørøen til Jochum Scharf at anvise denne rettis seniste passerede erachtning udj conformitet af loven, hvilchet foreleg da Jochum Scharf beholte hos sig og ej ville lefvere det tilbage. hvorefter Ove Gierlufsøn begierede at de 2de vidner derpaa maatte aflegge deris æed her for Retten, hvilchet ogsaa her for retten schede, hvorefter Ove Gierlofsøn nu for retten inddgaf en extract af Karen Jochum Hansøns schrifvelse til Mad. Lyders af 25 January 1714 som hand for Retten begierede at maatte blifve oplæst som og schede, der nest indgaf Ove Gierlufsøn en rejning paa den fordrede capital og omkaastning opstigende til den summa 192 Rdr. 3 ort: 9 Sk: som iligemaade for Retten blef oplæst og er daterit Trundhiem d. 21 Juny 1715: hvorefter Ove Gierlufsøn paastoed dom ofver Jochum Scharf baade for Capital og omkaastning, og formodede at Retten iche giorde hannem derudj nogen hinder. Jochum Scharf blef efter loufven paaraabt mens ingen møtte enten muntlig eller schriftlig til sagen at svare, hvorfore afsagt. Om end schiønt Jochum Hansøn Scharf d. 16 Marty nest afvicht af denne ret er forelagt laufdag til dette ordinaire ting at møde dom efter loven at anhøre, udj den sag imellem hannem og Mad. Sophia Sl. Johan Lyders, angaaende hands debit til hende, Saa i hvor vel Jochum Hansøn Scharf og samme forelagde laudag af bøgdelensmanden Christopfer Halmøen d. 16 Marty ej allene muntlig er blefven tilkiendegifvet men end og vidnes fast d. 1 July nest afvicht schriftlig anvist, er dog alt til forgiefvis i det hand iche har villet lade sig beqvemme at svare enten muntlig eller schriftlig, ved sig self eller fuldmæchtig, og som mig nu er, fremlagt foreleggis en specialrejning paa debit og credit, af samme seer ieg at hand for crediterede og hands Kieriste oppebaarne varer er blefven schyldig til Sophia Sl. Johan Lyders den summa penger 118 Rdr. 9 Sk: Da som ermelte Jochum Scharf for denne ret iche har indfunden sig med nogen contrarejning, til med de 2de udj Retten lefverede missiver, den første extraherit af dato d. 25 January 1714, og den anden in original af dato d. 22 May samme aar, at iche noget udj rejningen :/ hvor af hannem for er saa rom tied siden er blefven lefverit copie /: disputeris mens allene begieris dilation med videre, Saa dømmis af denne ret at Jochum Hansøn Scharf bør ej allene betale til Mad. Sophia Sl. Johan Lyders forindførte summa 113 Rdr. 9 Sk: mens end og udj forvaalte omkaastning 20 Rr: alt at betalle 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loven
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 59b
4.7.1715
Peder Abrahamsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa Fielde schylder 2 ører udgifven af Doctor Peder Krog d. 5 february Anno 1715.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
Anno 1715 d. 6 July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens prestegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nem: Olle Heglem, Halle Værum, Christopher Ogstad, Olle Rodem, Helle Svenning, Ole Svarliøfnet, Jngebricht Svarlj og Olle Himo, hvor da blef forettet ... mer
Anno 1715 d. 6 July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens prestegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nem: Olle Heglem, Halle Værum, Christopher Ogstad, Olle Rodem, Helle Svenning, Ole Svarliøfnet, Jngebricht Svarlj og Olle Himo, hvor da blef forettet som efter følger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
fogden loed forkynde de forordninger og befallninger som paa forrige tingstæder ere blefne forkynte og indførte.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
Jacob Jespersøn loed forkynde it Auctions schiøde paa endeel gaarder gaarder og gaardeparter Sl. Jens Olsøns arfvinger forhen tilhørende, samme schiøde er Daterit Fosland d. 6 Marty Anno 1715
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
Joen Siursøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 øre udj Flach udgifven af her Peder Schavenio d. 12 December Anno 1714.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
forkyndt Jens Mathisøns bøxelseddel paa j øre 3 Mk. udj Nederveglo udgifven af Olle Krabbe og daterit d. 20 May Anno 1715,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
Læst Bertel Haldsøns bøxelseddel paa 1/2 spd 6 Mk. udj Fejnem udgifven af Pros Larsøn d. 25 Ju: 1714
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
Niels Pedersøn loed læse sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj Vibstad, udgifven af her Peder Schavenio d. 2 April Anno 1715
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
Peder Jsraelsøn aflet barn for tiden med sin qvinde Jnger Joensdatter, bøder efter loufven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
forkynt Olle Siursøns bøxelseddel paa 2 ører 15 Mk. udj Skleth udgifven af Pros Larsøn d. 25 December Anno 1715
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
6.7.1715
Olle Erichsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 spand 6 Mk. udj Qvitum, udgifven af Pros Larsøn dend 25 December Anno 1714.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60a
13.7.1715
Anno 1715 d. 13 July blef holden schatte- og sageting paa ordinaire tingstæd Ofvergaard paa Nummedalseidet, tilstædeværende Kongelig Mayts foged, Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Einer Biørgum, Jngebricht Helbostad, Peder Tinglim, Aumund Staven, Joen Holie, Niels Aas, Olle Vengstad og Hemming Kalnes hvor da blef forrettet so... mer
Anno 1715 d. 13 July blef holden schatte- og sageting paa ordinaire tingstæd Ofvergaard paa Nummedalseidet, tilstædeværende Kongelig Mayts foged, Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Einer Biørgum, Jngebricht Helbostad, Peder Tinglim, Aumund Staven, Joen Holie, Niels Aas, Olle Vengstad og Hemming Kalnes hvor da blef forrettet som følger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60b
13.7.1715
fogden loed forkynde de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede og udj Protocollen indførte.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60b
13.7.1715
Niels Christophersøn loed forkynde it schiøde paa 2 1/2 øris leje udj Elden udgifven af Tron Pedersøn d. 30 December Anno 1714
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60b
13.7.1715
forkynt Olle Andersøns bøxelseddel paa 2 1/2 øre udj Elden, udgifven af Tron Pedersøn d. 30 December Anno 1714.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 60b
5.8.1715
Anno, 1715 d. 5 Augustj udj nærværelse af Kongelig Mats fogeds Hr Melchior Mejers fuldmæchtig Baltzer Mentzøn, samt efterschrefne louflig tilnemte mænd, nemlig Haachen Holvigen, Peder Aufne, Anders Lethvigen, Jacob Devigen, Olle ibdm, og Bendix Sandvigen
Detaljvisning