Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 167a
20.11.1725
Anno 1725 d. 20 November
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 167a,167b
20.11.1725
blef udj den sag imellem her Elert Vessel paa den eene og Tron Pedersøn paa den anden side saaledis dømt og afsagt Paa Arfveschiftit forrettit efter Tron Pedersøns Sl. kieriste d. 15 December Anno 1721, ere her Elert Vessel for sin fordring udj sterfboit til penger 50 Rdr. blefven udlagt endeel løsøre, hvilchit den udj rætten fremlagde lodseddel, ... mer
blef udj den sag imellem her Elert Vessel paa den eene og Tron Pedersøn paa den anden side saaledis dømt og afsagt Paa Arfveschiftit forrettit efter Tron Pedersøns Sl. kieriste d. 15 December Anno 1721, ere her Elert Vessel for sin fordring udj sterfboit til penger 50 Rdr. blefven udlagt endeel løsøre, hvilchit den udj rætten fremlagde lodseddel, af schifteforretningen extraherit ogsaa udviser. Samme udleg har Tron Pederßøn lofvit med penger at ville betale, mens at løftit til dato iche er blefven efterkommit har uærit denne aarsage at hand paa Stadshafvit 1724 mistede baade Jæcht og gods. Thi tilfindis hand af denne ræt at lefvere fra sig det til her Elert Vessel udlagde løsøre efter lodseddelens formeld, og schulle nogit deraf paa en eller anden maade uære forkommit, da lefveris andit fornøjeligt udleg udj stæden, eller og betalis med penger efter vurderingen, alt 15 dager efter denne doms louflig forykyndelße under adfær efter loven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 167b
20.11.1725
Samme dag afsagt mellem Enchen Sl. her Niels Parely og Tron Pedersøn saaledis Saa som enhver efter lovens 5te bogs 1 Cap: 1 Art. er plichtig at efterkomne alt hvis hand med mund haand og zejel lofvit og indgaat hafver. Og som Tron Pedersøn for en Commissionsræt holden udj Survigen d. 15 July 1722, har forplichtit sig at betale til afgangen her Nie... mer
Samme dag afsagt mellem Enchen Sl. her Niels Parely og Tron Pedersøn saaledis Saa som enhver efter lovens 5te bogs 1 Cap: 1 Art. er plichtig at efterkomne alt hvis hand med mund haand og zejel lofvit og indgaat hafver. Og som Tron Pedersøn for en Commissionsræt holden udj Survigen d. 15 July 1722, har forplichtit sig at betale til afgangen her Niels Parely arfvinger, til vederlau for handis idømte Consumptionsmult, penger 60 Rdr. hvilche penger efter en udj rætten fremlagde extract af schifteforretningen schal uære udlagt til Enchen, Da tilfindis Tron Pedersøn af denne at samme sit løfte at efterkomme 15 dager efter denne doms lovlig forkyndelße under adfær efter loven
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 167b
1.2.1726
Anno 1726 d: 1te February er holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens Præstegield tilstædeværende Kongl. Mats fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Johannes Dun, Elling Eldstad, Helle Fejnum, Baar Lestem, Joen Schiørland, Peder Ramstad, Eri Svarli og Johannes Bellevold, hvor da blef forrettit som e... mer
Anno 1726 d: 1te February er holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens Præstegield tilstædeværende Kongl. Mats fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Johannes Dun, Elling Eldstad, Helle Fejnum, Baar Lestem, Joen Schiørland, Peder Ramstad, Eri Svarli og Johannes Bellevold, hvor da blef forrettit som efterfølger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 167b,168a
1.2.1726
Forkynt en befalling at husmændene aarlig schal betale aarlig til Kircherne 8 Sk: dansche udj 4 qvartaler hver qvarter 2 Sk: samme er daterit Fredensborg d. 29 October Anno 1725.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 168a
1.2.1726
Her Oberauditeur Jørgen Biørnøen lod publicere det hannem allernaadigst forunte schiøde paa Ranums hofvitkirche med underliggende Grung, Glashou, Romstad og Schagøe Annexer udj Nummedals Prousti i Trundhiems Stift: samme er daterit Fredensborg d. 22 October 1725.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 168a
1.2.1726
Her Peder Borch ladit forkynde sit schiøde paa 1 øre udj Hund med bøxel og herlighed, udgifvit af Jonas Danjelsøn Hund d. 23 November 1725. Jmod ermelte schiøde blef indlefverit en protest underschrefven af Jonas Danjelsen Hund d. 1 Febr: 1726.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 168a
1.2.1726
Olle Sørensøn loed forkynde sit bøxelseddelbref paa 2 ører 12 Mk. med bøxel og herlighed ofver 1 Spand 3 Mk. udj gaarden Schistad udgifven af Oberauditeur Biørnøer d. 26 Nov. 1725.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 168a
1.2.1726
Mentz Grungstad indstemt fordj hand har slaen sin grande Joen Andfindsøn, ingen af parterne møtte ej eller nogit vidne indstemt hvorfore de samtlige foreleggis laudag til neste ting at møde,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 168a
1.2.1726
Jacob Rodum indstemt fordj hand har slaen Peder Eidit parterne møtte iche ej eller nogit vidne, forelegges samtlige til neste ting at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 168a
1.2.1726
Oberauditeur Biørnøer ladit ved lensmanden Jacob Himo og Olle Romstad stefne Johannes og Olle Knudsøn Øye for schyld den første 13 Rdr. 2 ort: 18 Sk: den anden 8 Rdr. 1 ort 2 Sk: ermelte personer blef paaraabt mens iche møtte foreleggis laudag til neste ting at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 168a
1.2.1726
Jligemaade indstemt Enchen Sl. Benth Himois for gield 2 Rdr møder iche, derfore lagt fardag till neste ting at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 168a,168b,
1.2.1726
Hendrich Grønberg ladit atter igien stefne lensmanden fordj at hand har lofvit at schiere paa hands saug mens iche efterkommit sit løfte, hvorom tilforn udj ting Protokollen findis indført, den indstemte møtte og fremlagde it indleg daterit Himo d. 28 Dec. 1725. hertil at svare møtte Hendrich Grønberg og svarede saaledis 1ste Post L... mer
Hendrich Grønberg ladit atter igien stefne lensmanden fordj at hand har lofvit at schiere paa hands saug mens iche efterkommit sit løfte, hvorom tilforn udj ting Protokollen findis indført, den indstemte møtte og fremlagde it indleg daterit Himo d. 28 Dec. 1725. hertil at svare møtte Hendrich Grønberg og svarede saaledis 1ste Post Lensmanden fore gifver at hand formedelst førids vanschelighed iche har kundit fremkomme til Faldereid, hvilchen hands foregifvende iche kand undschylde hannem efter at hand kunde saavel reist uden om som ofver Hølandit, til med har hand iche efter seniste rettis forklaring sig paa den tied med det allerringiste undschyldit, da budene hannem om indfindelße er tilkommen, mens dagligen beløftede sin reißis fortsettelße. 2den Post forklarer hand hand ulouflig de inden retten lagde vidners forklaring i det hand siger samme at uære tagit paa sin bog, mens samme gifver vel loven sin fuldkommenhed i det at bøjdelensmanden hafver louflig stemt at anhøre vidnernis forklaring og saaledis vundit sin richtighed 3ie Post, foregifver lensmanden en vidløftig forklaring om timmerits mengde til en Stabel bord, hvilcher falder gandsche af sig self, naar retten efterseer vidnernis forklaring at indbemelte saug timmer har uærit døchtigt. 4de Post er Prams haand alletider god noch, thi hvad enten Hr Hagenup vil imodtage saadan hands sluttede Kiøb eller iche, var hand mig alletider god derfor. 5te Post achtede hand unødvendigt at svare til 6te Post formener hand iche at kunde uære mere ansvar lig end rente af de i brugit anvente penger, hvilchit Grønberg formodede iche at kunde finde bifald, thi det er iche af beschafenhed med faste midler saasom dette nemligh saubrugit er undergifven forraadnelße, ellers lader det sig anse paa lensmandens maade ligesom hand hvilde sige naar hand til Grønberg betaler hannem rente af pengene schal hand være obligerit til Capitalen at lade bortgaa, refererede sig allene til sit forhen indgifvende og i rette sættelse svar efter hand paastod dom, Sagen optagis til d. 15 Febr: førstkommende
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 169a
1.2.1726
laurettismænd, Olle Thoersøn Medjo, Joen Joensøn Fischum, Olle Osdun Hans Lilleschomo, Jngebricht Storschomo, Halle Flachen, Olle Almus, og Samuel Ryg. dise reiser til Trundhiem at aflegge sin æed.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 169a
1.2.1726
fogden tilspurte tingsøgende almue om hand iche hafde betalt dennem efter schatteforordningen for føring til Tingstæderne der til de svarede samtlige ja
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 169a
3.7.1726
Anno 1726 d. 3ie July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield, tilstædeværende Kongl. Mats fogidt Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig Jfver Aasøfnith, Anders Qvennen, Peder Baafiord, Jzach Lone, Poul Storesulen, Mouritz ibdm, Andreas Hammeland og Jfver Storarnøen hvor da blef forrettit som følger... mer
Anno 1726 d. 3ie July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield, tilstædeværende Kongl. Mats fogidt Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig Jfver Aasøfnith, Anders Qvennen, Peder Baafiord, Jzach Lone, Poul Storesulen, Mouritz ibdm, Andreas Hammeland og Jfver Storarnøen hvor da blef forrettit som følger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 169a
3.7.1726
forkynt schatteforordningen for indværende aar daterit Fredensb d. 4 Decembr. 1725.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 169a
3.7.1726
forkynt en obligation paa 88 Rdr. udgifvit af Adrian Andersøn, hvor for er pantsat til Jens Schanche gaarden Hammeland, samme obligat. daterit Aug d. 24 April 1726
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 169a
3.7.1726
Niels Mathisøn Lovigen beliggit Boel Christensdatter og som de begge ved schriftstaaelse har tilstaaen deris forseelse saa tilfindis enhver af dennem at bøde efter loufven
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 169b
3.7.1726
Jacob Giesnes for tiden med sin Qvinde bøder 3 Rdr. 1 ort 12 Sk:
Detaljvisning