Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
Niels Balch aflit barn for tiden med sin kieriste, ermelte Balch møtte personlig for retten med paastand at bøderne iche kommer denne fogit til mens fogden Cimber, begierede derfore opsettelse udj sagen til neste ting, Christen Pram paastaar dom og iche nogen opsettelße. Afsagt. Efterdj denne forseelße er begaaen udj Fosens fogderi... mer
Niels Balch aflit barn for tiden med sin kieriste, ermelte Balch møtte personlig for retten med paastand at bøderne iche kommer denne fogit til mens fogden Cimber, begierede derfore opsettelse udj sagen til neste ting, Christen Pram paastaar dom og iche nogen opsettelße. Afsagt. Efterdj denne forseelße er begaaen udj Fosens fogderi da tilfindis Niels Balch at svare bøderne til samme stæds fogit og derfore til sommertingit fremviße qvitering at bøderne er betalt efter loufven. nemlig 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
Michel Kolling ladit stemne Jens Kolling og Erich Biørum for slagsmaal hvorom udj Protocollen tilforn findis indført, ermelte Michel Kollin møtte personlig for retten med tilstaaelße at hand hand med de indstemte personer var forligt og hafde sig iche ofver dennem at besuærge, til vidne indstemt Hans Gulvigen og Einer Tødum og som det noe pr... mer
Michel Kolling ladit stemne Jens Kolling og Erich Biørum for slagsmaal hvorom udj Protocollen tilforn findis indført, ermelte Michel Kollin møtte personlig for retten med tilstaaelße at hand hand med de indstemte personer var forligt og hafde sig iche ofver dennem at besuærge, til vidne indstemt Hans Gulvigen og Einer Tødum og som det noe prouf iche møtte, saa optagis sagen til neste ting da vidnerne personlig møder for retten
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
Pros Lauritzøn ladit ved lensmanden Christen Moe, Anders Statland og Haldor Simenøfne stefne Lauritz Bache for resterende Kongl. schatter landschyld og fløtning med landbohold, til penger 16 Rdr. 7 Sk: den indstemte blef paaraabt, mens iche møtte foreleggis derfore laudag til neste ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
Pros Lauritzøn ladit stemne med indbete mænd Soldat Lauritz Leerfiord for gield til penger 6 Rdr. og som den indstemte iche møtte forleggis hannem laudag til neste ting at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
Pros Lauritzøn ladit ogsaa ved indbete mænd ladit stemne Hendrich Barstad for gield 1 Rdr. og Frederich Strøm for penger 19 Rdr. 5 Sk: personerne møtte iche derfore foreleggis laudag til neste ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139a
24.1.1724
laurettismænd Peder Gidset, Jacob Holvig, Hans Schaarstad, Olle Fosland, Niels Bersøfnit, Peder Biørum, Samuel Schielde og Olle Hasvog.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
Anno 1724 d. 28 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts fogits Hr Mejers fuldmæchtig Christen Pram samt efterschrefne laurettism: nemlig Johannes Andfindsøn Fosland, Ole Romstad, Joen Biørnlien, Anders Sem, Ole Jfversøn Øyum, Hans Schiørland, Erich Ogstadøf... mer
Anno 1724 d. 28 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts fogits Hr Mejers fuldmæchtig Christen Pram samt efterschrefne laurettism: nemlig Johannes Andfindsøn Fosland, Ole Romstad, Joen Biørnlien, Anders Sem, Ole Jfversøn Øyum, Hans Schiørland, Erich Ogstadøfnit og Hald Obdal, hvor da blef forrettit som efterfølger
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
forkynt de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder er Protocollerede og indførte udj Protocollen
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
Velædle her Oberauditieur Biørnøen, loed saavel paa tingstædit Aarnes som her forkynde sit forbud paa Kirchernis schoufhugster udj Foesnes og Ofverhaldens præstegielde Ligedan sine egne gaarder samme forbud er daterit Trundh d. 8 November 1723.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
Forkynt Velb. her Capitajn Schultz bøxelseddel paa it Spd udj gaarden Svarli, udgifvit af Dorethe Sl. her Jens Parely d. 17 October 1723:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
forkynt Anders Pedersøns bøxelseddel paa 12 Mk. udj Holum, udgifven af her Peder Schav. d. 10 Juny 1723
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
Elling Jzachsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 21 Mk udj Gartland udgifvit af her Peder Schav. d. 19 October 1722
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 139b
28.1.1724
forkynt her Oberauditeur Biørnøers schiøde paa j stue og Krambo med videre, staaende paa Halvermo grund, udgifven af Karen Sl. Olle Hachis og daterit udj Trundhiem d. 22 November Anno 1723
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140a
28.1.1724
Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre, Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede tingsøgende almue møtte ... mer
Forrige fogit og tiendeforpachter Jacob Jespersøn ladit louflig stemne almuen udj Ofverhaldens Præstegield for indstaaende tiendeføring med videre, Jacob Jespersøn møtte udj retten personlig, og fremlagde de forhen passerede domme og resolutioner med paastand at de samme maatte blifve confirmerede og fornyede tingsøgende almue møtte personlig og paastoed at naar Jacob Jespersøn fremvißer enten af loven eller andre forordinger at hand schal nyde tiendeføring med videre Vil de det betalle, hvis iche det scheer vil de det iche svare og betale Afsagt Sagen optagis til doms til førstkommende Manddag, da samme dom her paa Tinggaarden for parterne schal blifve afsagt:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140a
28.1.1724
Soldat Baar Olsøn Østdun aflit barn for tiden med sin Qvinde bøder efter loufven 1 Rdr. 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140a
28.1.1724
Laurettismænd ere tilnemte efterschrefne Hans Schiørland, Jngebricht Elstad, Elias Grung, Jfver Skleth, Andfind Stene, Olle Joensøn Ramstad, Lars Nederveglo og Anders Hejen.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140a,140b
28.1.1724
Udj den sag mellem tiendeforpachteren Jacob Jespersøn saaledis dømt og afsagt Mig foreleggis her udj reten en dom, afsagt paa dette tingstæd d. 11 October Ao 1714,i mellem Kongens tiendeforpachter Jacob Jespersøn og almuen her udj gieldit, af hvilchen seis at de i stæden for tiendeførselen, er tilfunden at betalle til forpachteren rede penger, eft... mer
Udj den sag mellem tiendeforpachteren Jacob Jespersøn saaledis dømt og afsagt Mig foreleggis her udj reten en dom, afsagt paa dette tingstæd d. 11 October Ao 1714,i mellem Kongens tiendeforpachter Jacob Jespersøn og almuen her udj gieldit, af hvilchen seis at de i stæden for tiendeførselen, er tilfunden at betalle til forpachteren rede penger, efter en med hannem for denne ræt d. 21 January Ao 1698, indgangen forlig, som af Vebaarne her Stiftamtmand nu Sl. hos Gud Hans Kaas d. 12 Marty samme aar er Confirmerit. Og som den forhen benemte dom efter 9 aars forløb for Ofverdommeren iche har uærit indstemt og underkient, Saa fornyis den samme af denne ret hermed udj alle maader, Og tilfindis enhver især af almuen derefter ej allene at betalle de resterende aaringers tiendeførsel til forpachteren, saasom 3de aaringer m a manden 12 Sk: foruden at føre og schydße hannem efter dommens nermere forklaring mens end og udj forvolte omkaastning 2 Sk: alt 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loufven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
Anno 1724 d. 26 Juny er holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeuærende Kongl. Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettism. nemlig: Olle Soelstad, Johan Qvalfiord, Jens ibdm, Christen Holm, Christopher Fosaaen, Olle Lievigen, Giert Schej, og Joen Krechlingen, hvor da blef forrettit som følger
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
Forordning om schatternis paabud i Norge for 1724, daterit Kiøbenhafn d. 28 January 1724
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 140b
26.6.1724
forordning om hvad tied posten fra Christiania til Bergen, Trundhiem, Christansand, og Kiøbenhafn, samt fra Kiøbenhafn til Norge schal aferdigis, dat. Kiøbenhafn d. 21 Marty 1724
Detaljvisning