Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
Anno 1724 d. 18 January blef holden vaarsageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield, tilstædeuærende Kongl. Mayts fogits fuldmechtig Christen Pram samt efterschrefne laurettismænd nemlig Jzach Hall, Lars Lechnes, Morten ibdm, Jngebricht Sætnøen, Joen ibdm, Torber Horvereid, Anders ibdm, og Joen Sylstad, hvor da blef forrettit som e... mer
Anno 1724 d. 18 January blef holden vaarsageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield, tilstædeuærende Kongl. Mayts fogits fuldmechtig Christen Pram samt efterschrefne laurettismænd nemlig Jzach Hall, Lars Lechnes, Morten ibdm, Jngebricht Sætnøen, Joen ibdm, Torber Horvereid, Anders ibdm, og Joen Sylstad, hvor da blef forrettit som efterfølger
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
forkynt forordning om Naar sichtelsis- eller benechtelßiseder maa afleggis Kiøbenhafn d. 5 November Ao 1723
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
Patent om høgisteræt i Danmarch for aar 1724, Kiøbenhafn d. 22 October 1723.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
Trundhiems Capitelstaxt d. 16 November 1723.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
Velbaarne Her Stiftbefallingsmands befalling angaaende deris varders og tejes vedligeholdende efter loufven. samme befalling daterit Trundhiem d. 10 Dec. 1723.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
forkynt Rasmus Jzachsøns bøxelseddel paa 1 øre 18 Mk. udj Gaarden Sørhorsfiord udgifven af fogden d. 24 Sept. Ao 1723
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
Peder Larsøn Horvereid aflit barn for tiden med sin Qvinde bøder 3 Rdr. j Ort: 12 schilling,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
Joen Michelsøn Ramstad aflit barn for tiden med sin Qvinde bøder 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
Pros Lauritzøn ladit louflig stemne Peder Jacobsøn for gield, den indstemte møtte iche, foreleggis laudag til neste ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137a
18.1.1724
Opsidderne paa gaarden Stene tilspurte tingsøgende almue om det iche er dennem vitterligt at deris bøxlede gaards hußer og deris ringe midler af den schadelige ildebrand var lagt udj asche 1722, der til blef svarit ja, og tingsvidne begiertis.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137b
22.1.1724
Anno 1724 d. 22 January blef holden Vaarsageting paa ordinaire tinggaard Aarnes udj Foesnes Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mats fogits Hr Melchior Mejers fuldmæchtig Christen Pram samt efterschrefne laurettismænd nemlig Jacob Holvig, Jfver Bamsund, Hans Hals, Elias Kaldkløven, Hans Havigen, Peder Jndvoren, Olle Tøddal og Jens Dal... mer
Anno 1724 d. 22 January blef holden Vaarsageting paa ordinaire tinggaard Aarnes udj Foesnes Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mats fogits Hr Melchior Mejers fuldmæchtig Christen Pram samt efterschrefne laurettismænd nemlig Jacob Holvig, Jfver Bamsund, Hans Hals, Elias Kaldkløven, Hans Havigen, Peder Jndvoren, Olle Tøddal og Jens Dale, hvor da blef forrettit som følger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137b
22.1.1724
Blef forkynt de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæd er publiceret og indført
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 137b
22.1.1724
forrige fogit og forvalter ofver Kongens tiende Jacob Jespersøn ladit, efter en stefningsseddel ladit udj rette kalde almuen udj Foesnes Prestegield for nogle aars resterende Kongens tiendeføring paa Jacob Jespersøns vejne møtte bøgdelensmanden Christen Moe og fremlagte Jacob Jespersøns forpachtningsbref og indleg, ligedan en forhen passerit dom og... mer
forrige fogit og forvalter ofver Kongens tiende Jacob Jespersøn ladit, efter en stefningsseddel ladit udj rette kalde almuen udj Foesnes Prestegield for nogle aars resterende Kongens tiendeføring paa Jacob Jespersøns vejne møtte bøgdelensmanden Christen Moe og fremlagte Jacob Jespersøns forpachtningsbref og indleg, ligedan en forhen passerit dom og resolution med videre. hertil svarede den tilstædeuærende at dersom Kongens louf og forordninger tilholder dennem at betalle tiendeførselen med penger, vil de dem allerunderdanigst betalle hvis iche formoder de at erholde tilbage igien de forhen udgifne og betalte penger, Ermelte Christen Pram paastoed efter de udj retten fremlagde documenter dom Sagen optagis til dom til førstkommende Manddag da samme dom her paa tingstædit for parterne schal blifve afsagt
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 138a
24.1.1724
Anno 1724 d. 24 January continuerede retten paa indførte tingstæd, hvor da blef forrettit som efterfølger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 138a
24.1.1724
Udj den sag imellem forrige fogit og Kongens tiendeforpachter Hr Jacob Jespersøn samt almuen udj Foesnes Præstegield saaledis afsagt Forrige fogit og Kongens tiendeforpachter Hr Jacob Jespersøn har for mere end 24 aar siden, erholdit 2de afdøde Sorenschrifveris domme, og 2de afdøde Stiftbefallingsmænds høymyndige resolutioner, at almuen udj dette ... mer
Udj den sag imellem forrige fogit og Kongens tiendeforpachter Hr Jacob Jespersøn samt almuen udj Foesnes Præstegield saaledis afsagt Forrige fogit og Kongens tiendeforpachter Hr Jacob Jespersøn har for mere end 24 aar siden, erholdit 2de afdøde Sorenschrifveris domme, og 2de afdøde Stiftbefallingsmænds høymyndige resolutioner, at almuen udj dette fogderi, i stæden for at føre Kongens korntiende til neste kiøb- eller ladestæd, betaller til tiendeforpachteren enhver især 8 Sk: dansche, foruden at føre hannem eller fuldmechtig til hvert stæd hvor tienden schal lefveris og deelis. Og som diße domme og høymyndige resolutioner, til dato for ofver dommeren iche har uærit indstemte og af hannem under kiente, til med fremleggis iche nogit udj retten der samme domme og høymyndige resolutioner kand sveche og forandre, understaar ieg mig iche heller dennem at sveche og forandre, mens tilfinder almuen derefter, ej allene at betalle til forpachteren de resterende aaringers tiendeføring, mens end ogsaa udj forvolte omkaastning pro persona 2 Sk: dansche, alt 15 dager efter denne doms louflig forkyndelße under adfer efter loufven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 138a
24.1.1724
Soldat Carl Jermundsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa en øre 21 Mk udj Den Kongens gaard Guldvigen, gifvit udj bøxel 4 Rdr. 10 Sk: samme bøxelseddel er daterit Lehn d. 13 Marty 1723
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 138b
24.1.1724
forkynt Pros Lauritzøns udgifven revers og afkald till Niels Baltzersøn paa 18 Mk. udj den gaard Knotten, daterit Glasøen d. 24 July 1721.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 138b
24.1.1724
Fogden ladit stemne Peder Findanger for oppebaarne penger af Kongens schatter med videre, den indstemte blef paaraabt mens iche møtte foreleggis laudag til neste ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 138b
24.1.1724
Soldat Joen Thoersøn Hamnes aflit barn for tiden med sin Qvinde bøder 1 Rdr. 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 138b
24.1.1724
fogden ladit stemne Karen Jochum Scharfs for resterende Kongl. schatter efter en udj retten fremlagde rejning, Karen Jochum Scharfs møtte personlig for retten, og hafde hverchen qviteringer aller anden bevis nogit at uære betalt, ellers svarede hun at hvad hun med rette blifver schyldig vil hun betalle. Christen Pram paa fogdens vejne, efter frem... mer
fogden ladit stemne Karen Jochum Scharfs for resterende Kongl. schatter efter en udj retten fremlagde rejning, Karen Jochum Scharfs møtte personlig for retten, og hafde hverchen qviteringer aller anden bevis nogit at uære betalt, ellers svarede hun at hvad hun med rette blifver schyldig vil hun betalle. Christen Pram paa fogdens vejne, efter fremlagde rejning paastoed dom afsagt. Karen Jochum Scharfs befindis efter den udj retten fremlagde rejning, hvor af hun paa nest afvichte sommersageting har erholdit en ligeliudende gienpart rejning, at uære schyldig til fogden Hr Melchior Mejer udj resterende Kongelige schatter til 1721 aars udgang den summa penger 96 Rdr. 3 ort: 7 Sk: hvortil ogsaa nu anføris schattene for 1722 som er 8 Rdr. 2 ort: 22 Sk: blifver da summa summarum 105 Rdr. 2 Ort: 5 Sk: Og som bemelte Karen Jochum Scharfs, hverchen med qviteringer eller andit loufschichit beviser nogit paa ermelte summa at hafve betalt, Saa tilfindis hun den af de ret samme at betalle til foged Hr M. M. under tied og adfer efter loufven
Detaljvisning