Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 116b
6.10.1721
Jens Olsøn Schaarstad beliggit Maren Haagensdatter Keelbaatten, personerne møtte personlig for Retten med foreseelsens tilstaaelße hvorfore enhver tilfindis at svare sine fulde bøder tilsammen 18 Rdr.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 116b
16.10.1721
Anno 1721 d. 16 October er holden Sageting paa ordinarie tinggaard Hildrum udj Overhaldens Præstegield tilstædeuærende kongelig Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Joen Næs, Joseph Grung, Fast Skleth, Torber Bertnem, Joen Fuglaar, Jacob Hammer, Anders Homstad og Jzach Hammer, hvor da blef forrettit som efter følger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 116b
16.10.1721
fogden loed forkynde de forordninger og befalinger som paa forrige tingstæder er forkynt
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117a
16.10.1721
Halt Joensøn loed forkynde sit Schiøde paa 1 øre 4 Mk udj Leer udgifvet af Joen Haldsøn d. 1 July 1721
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117a
16.10.1721
Christopher Kathmoen fremlage udj retten 6 Rdr. udj bøxelpenge for hands myndlings gaard Bertnem om nogen dennem til rentes svarelße ville antage, ingen loed sig indfinde dennem at antage.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117a
16.10.1721
Niels Estensøn Fyglum udj sit æchteschab beliggit Jngebor Olsdatter hands 1/2 bois lod til Kongen forbrut, hun har intit at bøde derfore saa straxens afstrafis med halsjernit
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117a,117b
16.10.1721
Olle Torresøn Storum ladit ved lensmanden Jacob Himo samt Christopher Kathmo og Olle Schielbred louflig indstemne Erich Fuglaar fordj at hand for otte uger siden paa gaarden Vejum, udj Opsiderens Smie, hafde slagit hannem med en Smihammer udj hofvedit, samt under ørit, og refvit endeel haar af hands hofvit, til Vidne var indstemt Thomas Larsøn Raa... mer
Olle Torresøn Storum ladit ved lensmanden Jacob Himo samt Christopher Kathmo og Olle Schielbred louflig indstemne Erich Fuglaar fordj at hand for otte uger siden paa gaarden Vejum, udj Opsiderens Smie, hafde slagit hannem med en Smihammer udj hofvedit, samt under ørit, og refvit endeel haar af hands hofvit, til Vidne var indstemt Thomas Larsøn Raaby og Samuel Storum, ermelte vidner møtte personlig for retten og enhver vidnede som følger: Thomas Lauritzøn vidnede at Olle Storum kom til ham paa gaarden Vejum hand begierete af Olle Storum at med begiering at hand vilde tilstæde hannem at sla nogle sigder, dertil hand svarede ja, og fulte hand med hannem udj Smien, imidlertied kommer Erich Fuglaar ind udj smien og begynte at haselere med hannem, saadat duer iche svarede Olle mens bad hannem gaa fra sig, imidlertid som dette schiede, saag hand at Erich Fuglaar slo hannem udj hofvedit med hammeren nogit lidit derefter slog hand hannem under ørit, og ref hannem udj haarit, mens Olle giorde ingen videre modstand end at hand schuede hannem fra sig: Samuel Andersøn Storum vidnede at Olle Toresøn og Erich Fuglaar stoed udj Vejums smie, og haselerede tilsammen, og med det samme slo Erich Fuglaar Ole Storum udj hofvedit med en smiehammer samt gaf hannem en øredasch og ref hannem udj haarit, der paa schiltis de fra hver ande, den indstemte Erich Fuglaar blef paaraabt og kom for retten og sagde sig at uære druchen og kunde iche komme ihu hvad hand giorde, fogden satte udj, rette at Erich Fuglaar bør svare sine bøder efter loufven, optagis til doms til i ofvermorgen paa Himo.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117b
16.10.1721
Soldat Carl Nielsen Hund beliggit Birthe Jngebrichtsdatter og efterdj dette er Soldatene første gang og hand fremviser for Retten Sessions Herrernis tilladelse at maa indlade sig udj æchteschab med hende, betallis 1 Rdr. 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117b
16.10.1721
Lieutnant Reddich ladit stemne Anna Olsdatter Vorm fordj hun ulouflig har begifvit sig af hands tienißte, og efterdj dette er det første ting at hun har uærit indstemt og iche møt, da efter begier af Lieutnanten optagis sagen til neste ting, da hun hafver at møde for retten.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117b
16.10.1721
Opsidderne paa Glemmen ladit ved Christen Hildrum og Elias Houum indstemne Niels Himo fordj hand har ladet opjæde og sla it eng som ligger under gaarden Glemmen, den indstemte møtte iche, derfor efter loufven foreleggis til neste ting
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117b
16.10.1721
Opsidderne paa Mælus ladit, ved Christen Hildrum og Elias Houum indstemne opsidderne paa Himo og Lilleamdal for it eng de har ladit opgiæde og efterdj dette er en ejendomstrette, da henvisis det efter loufven til Aastæden.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117b
29.6.1722
Anno 1722 d. 29 Juny blef holden Sageting paa ordinaire Tingstæd Edshov udj Nerøe Prestegield tilstædeuærende paa fogdens vejne hands tiener Zeth Bochart, samt efterschrefne laurettismænd Adrian Hammeland, Niels Stene, Olle Bersneuf, Guldbrand Nordøfnit, Anders Qvaløen, Olle ibdm, Olle Finnestrand, og Hans Aagvig hvor da blef forrettit etc.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 117b,118a
29.6.1722
Jens Jensøn Schanche ladit atter igien stemne Torchel Thomesøn Biørnerøen for gield til den summa 88 Rdr. 2 ort 12 Sk: Den indstemte blef paaraabt mens iche møtte paa Jens Schanchis vejne møtte hands tiener Johan Olsøn og paastoed dom til betalling loven gemes, afsagt. Dette er det 3ie ting at Torkel Thomesøn louflig har uærit ind... mer
Jens Jensøn Schanche ladit atter igien stemne Torchel Thomesøn Biørnerøen for gield til den summa 88 Rdr. 2 ort 12 Sk: Den indstemte blef paaraabt mens iche møtte paa Jens Schanchis vejne møtte hands tiener Johan Olsøn og paastoed dom til betalling loven gemes, afsagt. Dette er det 3ie ting at Torkel Thomesøn louflig har uærit indstemt for denne ræt at svare Jens Schanche til sin gield som efter specialrejnings udvisning opløber til den summa 88 Rdr. 2 ort 12 Sk: men som hverchen hand self, eller nogen paa hands vejne har indfunden sig til Sagen at svare, Saa tilfindis hand at betalle indbemelte summa til Jens Jensøn 15 dager efter denne doms louflig forkyndelße under adfær efter loven
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 118a
29.6.1722
Anders Danjelsøen Kraagøen er louflig indstemt for begangen lejermaal med Anna Baarsdatter, og som forseelßen er begaait paa Assessor Højer gaard Bache klosters gods Saa Følger bøderne til ermelte Assessor Højer.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 118a
29.6.1722
Hans Taralsøn Varøen, Johan ibdm og Torsten Storval louflig ladit indstemne Arne Ramstad fordj at hand hafde giort dennem løfte at hand ville tage endeel sild med sig til Bergen, den indstemte møtte personlig for Retten med forklaring at hand iche hafde lofvit at tage for dennen nogen Sild, mens ermelte mænd hafde ført Silden paa Nærøebiergit imod... mer
Hans Taralsøn Varøen, Johan ibdm og Torsten Storval louflig ladit indstemne Arne Ramstad fordj at hand hafde giort dennem løfte at hand ville tage endeel sild med sig til Bergen, den indstemte møtte personlig for Retten med forklaring at hand iche hafde lofvit at tage for dennen nogen Sild, mens ermelte mænd hafde ført Silden paa Nærøebiergit imod hands vilje, Paa forermelte mænds vejne møtte Jacob Rusch og paastod at Arne Ramstad bør betale dennem den schade de har tagit ofver det at Silden iche kom til Bergen afsagt Efterdj at Arne Ramstad iche har giort indbemelte mænd fuldkommen løfte at tage deris Sild med sig til Bergen, af aarsage at Jæchten iche kunde bære mere end til faaren var betingit, foruden dette har hand maattit indschibe endeel Sild paa en anden Jacht, Da frikiendis Arne Ramstad for for indbemelte mænds tiltalle denne sag angaaende
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 118a,118b
29.6.1722
Jngebricht Ottervig ladit atter igien indstefne ved Joen Schej og Stephen ibdm Johannes Olsøn Lechnes for endeel qvernredschab hand hafde tagit hvorom udj Protocollen tilforn findis indførte, ermelte Jngebricht Ottervig møtte personlig for Retten tillige med Erich Nielsøn og Jacob Olsøn, Ermelte Erich vidnede herom saaledis, Jngebric... mer
Jngebricht Ottervig ladit atter igien indstefne ved Joen Schej og Stephen ibdm Johannes Olsøn Lechnes for endeel qvernredschab hand hafde tagit hvorom udj Protocollen tilforn findis indførte, ermelte Jngebricht Ottervig møtte personlig for Retten tillige med Erich Nielsøn og Jacob Olsøn, Ermelte Erich vidnede herom saaledis, Jngebricht Ottervig kommer til hannem og siger at hand ville gaa til Elfven og se udj qvernhuset om der fantis nogit redschab som hand kiendis ved, dertil blef svarit at hand maatte vel gaa udj Qvernhusit, mens tilforn sige hvad merche som var paa hands redschab, der till blef svarit at der var en tro som vejret har slaen en qvist af og samme qvist tagit it støche af troen, ermelte Jngebricht bekiente ogsaa at hafve mist en grunddoch, samme var giort af en Jernsten som var gansche flad, og ingen arne paa mens 2 hull paa grunddochen som pichen schulle gaa udj, Jacob Olsøn vidnede herom ligesom tilforn er vidnit, til Sagen at svare møtte indbemelte Johannes Olsøn Lechnes tillige med Olle Gimling og Lars Meelsten, ermelte mænd vidnede at Jngebricht Ottervig hafde sagt for dennem at hands tro var Hul udj og sort, videre hafde de iche at vidne, Johannes Olsøn hafde iche nogit til Sagen at svare sig til befrielße. om denne Sag blef parterne saaledis forenit, at Johannes Olsøn Lechnes betaller til Jngebricht Ottervig en ko, og herved blifver Sagen udj alle maader ophæfvit.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 118b
4.7.1722
Anno 1722 d. 4 July er Sageting holden paa ordinaire tingsted Aarnes udj Foesnes Prestegield, tilstædeuærende Kongelig Mayts fogit Melcior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig David Nysfiord, Ole Christophersøn, Erich Romstad, Torris Antzøen, Anders Hamnes, Thomas Leang, Hans Løføen og Johannes Jndvoren hvor da blef forrettit som følger
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 118b
4.7.1722
forkynt schatteforordningen udj Norge af dato 17 January 1722,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 118b
4.7.1722
Jtem Placat om Trælasttiendens forpachtning Nordenfields i Norge af 2 february 1722,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 118b
4.7.1722
Jtem forordning om Krigsstyren og endeel extraordiniaire paabuds ophefvelse af 17 february 1722.
Detaljvisning