Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
Anno 1712 den 11 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Baar Vigestad, Clemmet Grafvigen, Arne Raßen, Lars Vi, Brønnild Kolfvereid, Johannes Moen, Niels Borgen, og Torber Hasfiord, hvor da for retten passerede som... mer
Anno 1712 den 11 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Baar Vigestad, Clemmet Grafvigen, Arne Raßen, Lars Vi, Brønnild Kolfvereid, Johannes Moen, Niels Borgen, og Torber Hasfiord, hvor da for retten passerede som effterfølger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
Melchior Mejer loed forkynde sin bestalling paa Nummedals fogderies betiening udj Jacob Jespersøns stæd, den samme er daterit Jegersborg den 15 Juny Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
forkynt en forordning om kongelig betientere som staar for Rejgenschab og deris cautionister: Damgarten d. 5 Sept. 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
Slodslovens befalling angaaende høepengene paa ny af hver fuldgaard 1 Rdr. dat. Agerh. Sloth. d. 14 Octobr. Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
Jligemaade om ny Kieler, schrepper og hylstere for soldaterne daterit Christianiæ d. 10 Octobr. Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
En befalling angaaende Kongens heele og Kirchens halfve tiende at schal indføris til Magazinet udj Trundhiem, daterit paa Aggershuus Sloth den 23 Novembr. Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
En befalling hvorledis med supplicationer schal forholdis, daterit Aggershuus Sloth den 19 Octobr. Anno 1711.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181a
11.1.1712
Endelig Capitelstaxten for 1711 daterit Trundh. d. 24 Novembr. samme aar
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181b
11.1.1712
forkynt Hans Falchis schiøde paa en part udj det borgerleje fischer veßen, udgifven af Giert Mejer d. 5 sept. Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181b
11.1.1712
Jngebricht Joensøn loed forkynde sin bøxelseddel paa den gaard Livigen udgifven af Jacob Jespersøn d. 28 Sept. 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181b
11.1.1712
Niels Olsøn Strømsøn beligget Margrethe Andersdatter, ermelte dreng er en krøbling og sengeliggende, samt hafver intet at bøde hvilchet laurettet og tingsøgende almue bevidnede, qvindfolchet møtte for retten med forseelsens vedgaaelße, er saa fattig at hun gaar om bøgden med barnet at søge om brødet hvorfore intet hos dennem begge til bøder er at... mer
Niels Olsøn Strømsøn beligget Margrethe Andersdatter, ermelte dreng er en krøbling og sengeliggende, samt hafver intet at bøde hvilchet laurettet og tingsøgende almue bevidnede, qvindfolchet møtte for retten med forseelsens vedgaaelße, er saa fattig at hun gaar om bøgden med barnet at søge om brødet hvorfore intet hos dennem begge til bøder er at bekomme. Fogden paastoed dom effter loven saaledis afsagt Effterdj den af Niels Olsøn Strømsøe og Marthe Andersdatter begangen lejermaals forseelße er vedgaaen for retten da bør enhver af dennem svare sine bøder efter loven, nemlig drengen 12 Rdr. og qvindfolchet 6 Rdr. hafver de iche midler til bøderne da det anderledis effter lovens foresigende at undgielde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181b
11.1.1712
Siur Holand aflet barn for tiden med qvinde Jngeborre bøder effter loven 3 Rdr. j ort. 12 shilling
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181b
11.1.1712
Torber Jacobsøn ladet ved bøgdelensmanden og 2de mænd nemlig Johannes Sandvigen og Siur Brevigen stemne Niels Nielsøn Alslied for gield til penger 10 Rdr. j ort. 18 schilling, den indstemte blef effter loven paaraabt mens iche møtte, foreleggis til neste ting at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 181b,182a
11.1.1712
fogden tilspurde laurettet og tingsøgende almue om det iche er dennem vitterligt at de 2de delinqventer her af fogderiet nemlig Olle Nielsøn og Birthe Siursdatter, hvilche for deris begangen lejermaals forseelße udj forbudne leed, for højesteret har erlanget deris dom, nest afvichte aar til den 10 september da execution schede, har væ... mer
fogden tilspurde laurettet og tingsøgende almue om det iche er dennem vitterligt at de 2de delinqventer her af fogderiet nemlig Olle Nielsøn og Birthe Siursdatter, hvilche for deris begangen lejermaals forseelße udj forbudne leed, for højesteret har erlanget deris dom, nest afvichte aar til den 10 september da execution schede, har været under fogdens forsiun og opsiun efter loven. Desligiste blef tilspurt om en 80 aar gammel fattig huusmand ved nafn, Sone Andersøn, hvilchen formedelst hafde omgiengelße med en koe for hiem- og lautingsretterne ere dømte til boel og brand, iche har været og endnu schal forblifve til d. 8 february førstkommendis, da hand schal blifve justificerit, udj bøgdelensmanden Salomon Blixis huus under vacht og med lifs ophold effter loven Endelig blef tilspurt om fleere gaarder eller gaarde par ter deris Kongelig Mayst tilhørende, nest afvichte aar har været bortbøxlede end som følger: Joen Jsachsøn bøxlet udj Lundring 1/2 spand gifvet udj bøxel 3 Rdr. j ort. 8 Sk. Lars bøxlet udj ermelte gaard 1/2 spand gifvet udj bøxel 3 Rdr. j ort 8 Sk Jngebricht Livigen bøxlet samme gaard schylder 12 Mk. gifvet udj bøxel 1 Rdr. 11 Sk. Anders Horseng bøxlet samme gaard schylder j øre gifvet udj bøxel 2 Rdr. 21 1/3 Sk. alt indbemelt at komme ofverens med sandhed bekreftede laurettet og tingsøgende almue hvorpaa tingsvidner blef begieret
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182a
11.1.1712
Effterschrefne danne mænd ere tilnemte at blifve laurettismænd nemlig Hermand Kolfvereid, Anders Kaarsneßet, Frederich Moen, Michel Hilringen, Siur Brevigen, Niels Qvaløen, Andoel Borgen og Thomas Berrig.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
Anno 1712 den 15 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Aarnes udj Foesnes prestegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt efterschrefne laurettismænd nemlig Anders Vindseth, Athle Huusvigen, Even Salsneßet, Jfver Gulvigen, Joen Klingen, Torsten Hasvog, Lars Knotten, og Jngebricht Stene hvor da blef f... mer
Anno 1712 den 15 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Aarnes udj Foesnes prestegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt efterschrefne laurettismænd nemlig Anders Vindseth, Athle Huusvigen, Even Salsneßet, Jfver Gulvigen, Joen Klingen, Torsten Hasvog, Lars Knotten, og Jngebricht Stene hvor da blef forrettet som følger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
fogden loed forkynde de allernaadigst udgangne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede og udj protocollen indførte.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
Forkynt Johan Pedersøn Holtis pantlig obligation for 60 Rdr. som Tron Pedersøn til hannem en schyldig, hvorfor er pantsæt den gaard Berre paa Nummedalseidet beliggende, ermelte obligation er dat. Altvigen d. 16 Dec. Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
Jligemaade forkynt Johan Pedersøn Holtis schiøde paa Statlands sag og redschab med videre efter schiødis formeld samme dat. Altvigen d. 15 Dec. Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
Jngebricht Jacobsøn loed forkynde sit schiøde paa den halfve gaards Hammersøen udgiven af Jacob Jngebrichtsøn d. 12 X: 1711
Detaljvisning