Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 17b,18a
2.10.1713
Anno 1713 den 2 October blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd Nemlig: Gullich Alslien, Anders Hejmen, Stephen Stangvig, Joen Faldereid, Thomas Hielmsøen, Peder Risvigen, Villich Ramstad, og Olle Borgen, hvor da blef ... mer
Anno 1713 den 2 October blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd Nemlig: Gullich Alslien, Anders Hejmen, Stephen Stangvig, Joen Faldereid, Thomas Hielmsøen, Peder Risvigen, Villich Ramstad, og Olle Borgen, hvor da blef forrettet som efterfølger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
fogden loed forkynde Deris Kongelig Mayts allernaadigst udgangen forordning om adschillige extraordinaire Sckatters paabiudelße i Norge for aar 1713, daterit Husum den 14 Juny Anno 1713
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
Høyædle og Velbaarne Her Estatzraads og Siftbefalingsmands van Ahnens befalning til fogden og Sorenschrifveren, at de tillige med bøgdelens mændene og 12 mænd schal taxere og ligne dagschatten med videre, daterit Trundh. den 24 July Anno 1713
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
En befalling fra de Høydeputerede Herrer for Financerne og udj Cammercollegio, angaaende den 1/2 og 1/4 dagschat med videre, samme befalling er daterit paa Rentecammerit d. 5 Augustj Ao 1713
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
Noch en befalling angaaende 6 poster som fogden schal rette sig efter udj berejningen ofuver den forordning om adschillige extra schatters paa biudelse etc. daterit Rentecammerit d. 25 Sept. 1713.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
Jligemaade en extract af Slodslovens allerunderdanigste relation, til hands Kongelig Mayst af 21 septembr. 1712, angaaende forslag til moderation i dagschatten, samme extract er attesterit af Her Stiftbefalningsmand udj Trundhiem d. 31 July Anno 1713.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
Lars Torchelsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj den Kongens gaard Drag, udgifven af fogden d. 24 July Anno 1713.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a
2.10.1713
Forkynt Johan Bentzøn Soldats bøxelseddel paa 1 øre udj den Kongens gaard Fornes, udgifven af fogden d. 25 July Anno 1713.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18a,18b
2.10.1713
Hans Salomonsøn ladet efter fogdens ordre ved Jens Pedersøn Aarseth og Simon ibdm loufmeßigvis indstemne Johan Simle og Ragnil Pedersdatter formedelst at de schal hafve haft legemlig omgiengelße tilsammen, dog uden barns aufling, for hvilchen forseelße de begge har udstaaen Kirchens disciplin, Personerne møtte for retten og vedgich at... mer
Hans Salomonsøn ladet efter fogdens ordre ved Jens Pedersøn Aarseth og Simon ibdm loufmeßigvis indstemne Johan Simle og Ragnil Pedersdatter formedelst at de schal hafve haft legemlig omgiengelße tilsammen, dog uden barns aufling, for hvilchen forseelße de begge har udstaaen Kirchens disciplin, Personerne møtte for retten og vedgich at de med hinanden hafde haft legemlig omgiengelße og for saadan deris begangen forseelße undergaf sig loufven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 18b
2.10.1713
Herforuden er indbemelte Johan Simle loufmeßigvis af ermelte 2de mænd indstemt formedelst at hand schal hafve slaen sin æchtehustru med en saa kaldet oxepais ofver Ryggen og armene, til prouf indstemt Niels Aarseth og Jens ibdm, til hvilche denne qvinde er kommen med Klagemaal ofver mandens haarde medfart med hende, Den indstemte møtte udj rette ... mer
Herforuden er indbemelte Johan Simle loufmeßigvis af ermelte 2de mænd indstemt formedelst at hand schal hafve slaen sin æchtehustru med en saa kaldet oxepais ofver Ryggen og armene, til prouf indstemt Niels Aarseth og Jens ibdm, til hvilche denne qvinde er kommen med Klagemaal ofver mandens haarde medfart med hende, Den indstemte møtte udj rette og frivillig tilstoed at hand udj hastighed og ubesindighed hafde slagen sin Qvinde med for indførte redschab. Fogden satte udj rette at de indstemte personer for deris begangen forseelser maatte blifve strafede efter loven og paastoed dom afsagt Jeg finder den for denne ræt indstemte sager af saadan beschafenhed at de iche uden Johannis Simlis konis og de indstemte proufs personlig nærværelße, vedbørlig til loufmeßig doms paafølge kand blifve examinerede, for den aarsag schyld foreleggis saavel Johan Simle, og hands Qvinde, som Ragnild Pedersdatter og proufene laufdag til anstundene vintersageting her for retten personlig at møde, hvor da sagerne vedbørlig kand blifve examinerede og derefter en loufmeßig dom paa følge, og hvis nogen udeblifvelse scheer, da den udeblifvende at blifve anseet efter loven. som dends modvillig ofvertræder.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
Joen Erichsøn Mitgutvig aflet barn for tiden med sin qvinde, bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
Brønnild Kierstad aflet barn for tiden med sin Qvinde Milde Sølfastisdatter, bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
Niels Biørnsøn ladet stemne ved lensmanden Jacob Rush, Jens Buschholmen formedelst at hand stuchet hannem med en knif udj armen, og efterdj den indstemte iche møtte, foreleggies hand af retten til neste ting at møde til sagen at svare.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
Lars Hermandsøn ladet ved Jngebricht Dolmen og Zacharias Hvidholmen loufmeßigvis indstemne Joen Schej formedelst schielderj som er scheed nest afvichte nytaarsdag udj ermelte Joen Schejes stue, til prouf indstemt Berenth Frøvig og Olle Qvaløen, mens formedelst det ene indstemte proufs absence optagis sagen til nest anstundende vintersageting, da p... mer
Lars Hermandsøn ladet ved Jngebricht Dolmen og Zacharias Hvidholmen loufmeßigvis indstemne Joen Schej formedelst schielderj som er scheed nest afvichte nytaarsdag udj ermelte Joen Schejes stue, til prouf indstemt Berenth Frøvig og Olle Qvaløen, mens formedelst det ene indstemte proufs absence optagis sagen til nest anstundende vintersageting, da parterne hafver igien at møde, da sagen kand blifve examinerit til en endelig doms paafølge.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a
2.10.1713
Anno 1713 dend 2den october, blef paa gaarden Edshoug udj Nærøens prestegield, af mig Borger og induaaner udj Trundhiemb, Peder Nidaros, som Commikered Priori, Rætten betient, effter høj ædle og welbaarne Hr Etats Raad og Stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens Gunstige befalling af negst afwigt 12te September paa Een foregaaende i memoriall fra Cons... mer
Anno 1713 dend 2den october, blef paa gaarden Edshoug udj Nærøens prestegield, af mig Borger og induaaner udj Trundhiemb, Peder Nidaros, som Commikered Priori, Rætten betient, effter høj ædle og welbaarne Hr Etats Raad og Stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens Gunstige befalling af negst afwigt 12te September paa Een foregaaende i memoriall fra Consumptionsforpachteren Monsr Pedr Aalunim af dend 11te negst tilforne, ofuer uærende Kongl. Maiist fouged wellfornemme Monsieur Melchior Mejer, tillige med at otte ædssohrne Laugrettes mend, Saasom Gullich Alslien, Anders Heimen, Stephen Stangvik, Joen Faldereid, Tomas Hielmsøen, Peder Riswigen, Willich Ramstad, og Olle Borgen,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 19a,19b,20
2.10.1713
huor da af Singr: Aalums fuldmegtig Procurator monsieur Hans Nielsen Medelfart, samme melte Høie øfrigheds ordre blef udj Retten fremblagt til oplesning, som lest blef; derpaa Jndgaf Ditto fuldmegtig, dend udtagne stefning Datteret Trundhiemb dend 23 augusty nestleden, huor ueed Monsieur Lars Hermandsen er bleven indkaldet til dette or... mer
huor da af Singr: Aalums fuldmegtig Procurator monsieur Hans Nielsen Medelfart, samme melte Høie øfrigheds ordre blef udj Retten fremblagt til oplesning, som lest blef; derpaa Jndgaf Ditto fuldmegtig, dend udtagne stefning Datteret Trundhiemb dend 23 augusty nestleden, huor ueed Monsieur Lars Hermandsen er bleven indkaldet til dette ordinaire ting at andhøre Aalums forklaring, ded hand Aaret 1711 før hans Copulation scheede, af Hr. Niels Parelius, vist at Copulationspengene, som de fleere Consumptions jndtrader Aalum var Berettiged, ded hand kom til Aalum i hans Huus udj Trundhiem og begierede Copulationsseddell forlig og Borgeren Singr Tron Pedersens datter, jtem at Dito Lars Hermands. klagede samme Copulationsseddell imod tie Rixdr: før afreißen fra Trundhiemb at afhente, saa og at Aalum atter siden for hans bortreiße, erindrede hannem veed Toldboden, at Copulationssedelen laae ferdig schreven, til indløsning som Endbemelte Hermandsen, videre schall have beloved før sin bortreiße Annamme, Hvilchet iche schall veere bliven eftterkommet, dog aligevell schall hand af Hr Niels Parelius Pastor til Foesness Prestegield, vere Bleven Copuleret uden nogen saadan beviiß at fremføre, Jtem forordningen foresiger; saa frembt Lars Hermandsen iche veed æed trøstode sig at benegte ded saaleedes at vere passeret, ligesaa var og Hr. Niels Parelius Stefnet, effter stefnemaalet med deßens paaschriffts videre formeld, som lest blef; Monsieur Lars Hermansen møtte self personlig for Retten, og vedgich at hand lovligen var indstefnt, Paa Hr. Niels Parelius veigne, etter trende gangers paaraab ingen møtte; Lars Hermandsen ved Corporlige Æeds afleg for Retten tilstoed Singr Peder Aalums stefnemall i alle maader saavidt hannem andgich, at vere Rigtig saaleedes som de udj andført er og formedelst hans Reißes hastighed fra Trundhiemb glembte, at tage Copulationsseddelen med sig, om dette passerede var fuldmegtigen Procurator Hans Nielsen Medelfart paa Singr Peder Aalums veigne Et tingsvidne begierende, som Retten bevilgede hannem;
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
Anno 1713 den 5 Octobr blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Aarnes udj Foesnes præstegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Hovigen, Jngebricht Schaarstad, Peder Schrøfstad, Niels ibdm, Torsten Vigdalen, Olle Oplandet, Jngebricht Høchenes, og Joen Fieldseth, hvor da blef forret... mer
Anno 1713 den 5 Octobr blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Aarnes udj Foesnes præstegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Hovigen, Jngebricht Schaarstad, Peder Schrøfstad, Niels ibdm, Torsten Vigdalen, Olle Oplandet, Jngebricht Høchenes, og Joen Fieldseth, hvor da blef forrettet som følger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
fogden loed forkynde de allernaadigst udgangne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæd ere publicerede og her udj Protocollen indførte.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
Thoer Olsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj gaarden Statland udgifven af Johan Pedersøn d. 28 febr: Anno 1713:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 20a
5.10.1713
Andreas Tingstad aflet barn for tiden med sin Qvinde Gundille bøder efter lofvens foresigende 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
Detaljvisning