Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
Mentz Baltzersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 20 Mk udj Frøvarp udgifven af Jacob Jespersøn d. 2 Octobr. Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 182b
15.1.1712
Forkynt Olle Bendixsøns bøxelseddel paa 12 Mk. udj Hildstad udgifven af Jacob Jespersøn d. 2 Augusti Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 183a
15.1.1712
Poul Larsøn Schaarstad aflet barn for tiden med sin qvinde Kirsten Hansdatter bøder 3 Rdr j ort. 12 schilling
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 183a,183b
15.1.1712
Johan Pederßøn Holt ladet ved lensmanden Christopher Halmøen stemne Jacob Nielsøn formedelst at hand nest afvichte høst hafde med sig til Bergen paa Pros Larsøns Jæcht hvor hand vaar styrmand, j læst gods, mens forsømmede at tage med sig tilbage endeel gods, som ermelte Johan Pedersøns bager udj bergen tilbød hannem at indtage, samme gods blef inds... mer
Johan Pederßøn Holt ladet ved lensmanden Christopher Halmøen stemne Jacob Nielsøn formedelst at hand nest afvichte høst hafde med sig til Bergen paa Pros Larsøns Jæcht hvor hand vaar styrmand, j læst gods, mens forsømmede at tage med sig tilbage endeel gods, som ermelte Johan Pedersøns bager udj bergen tilbød hannem at indtage, samme gods blef indschibet paa en anden Jæcht imod frachtis betalling 6 ort. den indstemte styrmand møtte for retten, med undschyldning at Jæchten vaar læch, og Kunde derfor iche tage godseth med sig, Johan Pedersøn beviste at hand hafde taget gods ind paa iæcten fra den som iche hafde noget gods paa iæchten til Bergen, formente derfor at styrmanden bør betalle hannem den fracht som hand hafde udlagt og derpaa begierede dom saaledis afsagt. Det var den udj retten kallede Jacob Nielsøns schyldig hed, at tage med sig paa Jæchten igien det gods som citantens Johan Pedersøns Kiøbmand hafde tallet med hannem om at faa indschibet, særlig effterdj Johan Pedersøn hafde med hannem til Bergen 12 Tdr gods, mens effterdj Jacob Nielsøn saadant af modvillighed har forsømmet og foraarsaget at hands gods er blefven indschibet paa en anden Jæcht, iche uden omkaast anført til 6 ort, hvilchen Jacob Nielsøn Kunde hafve fore- kommet, da bør hand ermelte 6 ort med omkaastning 2 ort at betalle til Johan Pedersøn inden 15 dager under execution effter loven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 183b,184a
15.1.1712
Hr Jacob Jespersøn ladet ved lensmanden Baltzer Mentzøn indvarsle Christen Besvog, formedelst at hand nest afvichte høst har ladet endeel ubeqvemsord falde af sin mund ved søen paa hands gaard, ermelte Jacob Jespersøn til formeente nachdeel og schimt, den indstemte Christen møtte udj rette og tilstoed at ermelte foged hafde taget mere udj folchesc... mer
Hr Jacob Jespersøn ladet ved lensmanden Baltzer Mentzøn indvarsle Christen Besvog, formedelst at hand nest afvichte høst har ladet endeel ubeqvemsord falde af sin mund ved søen paa hands gaard, ermelte Jacob Jespersøn til formeente nachdeel og schimt, den indstemte Christen møtte udj rette og tilstoed at ermelte foged hafde taget mere udj folcheschat end efter forordningen nemlig 8 schilling, sig at hafve sagt udj hastighed og ubesindighed, hvilchet prest tiener som natds alles hafde forfattet, hafde vært aarsag udj det hand hafde teignet hands tienistetøs og for højere løn end hun erlangede, ellers begierede Christen Besvog at dise ord, af hannem udj hastighed talt, iche matte udfalde for hannem til det verste, bekiendte den hos tillige med tingsøgende almue at de iche udj nogen maade hafde sig ofver Jacob Jespersøn at besværge, mens tached hannem for hver dag hand hafde været deris foged, Paa hands veigne møtte tieneren Olle Poulsøn hvilchen paastod at Christen Besvog maatte blifve dømt til straf og bøder efter loven, afsagt Saasom Christen Besvog, nu mødende for retten, tilstaar sin forseelße i det hand af hastig og ubesin- dighed har talt de ord om forrige foged, Hr Jacob Jespersøn som acten om formelder, hvilche ord hand vel burde hafve indhold med, saasom hand til dennem at talle iche hafde nogen billig aarsag, Saa bør hand saadan sin forseelße her for retten ofentlig at afbede, og derhos bekiende, hvilchet og tingsøgende almue bevidner og bekrefter, at hand med Jacob Jespersøn iche andet ved, eller har at beschylde for, end det som en Kongelig troe betienter og braf mand vel ejner og anstaar udj alle maader. saa bør og Christen Besvog at betalle udj omkaastning 1 Rdr.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184a
15.1.1712
Johan Pedersøn ladet ved lensmanden, Christopher Halmøen, stemne Stephen Johansøn Fæøen for gield, den indstemte blef paaraabt mens iche møtte foreleggis til neste ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184a
15.1.1712
laurettismænd, Stephen Fæøen, Elling Fløen, Abraham Leerfiord, Joen Tøddal, Asbiørn Tingstad, Aschild Dun, Elias Gulvigen og Niels Hemmingsøn Romstad.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184a
29.06.1712
Anno 1712 den 29 Juny blef holden sommersageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Vigestad, Hermand Kolvereid, Anders Kaarsneßet, Frederich Moen, Michel Hidringen, Siur Brevigen, Niels Qvaløen, Andoel Borgen og Tomas Berg, hvor da fo... mer
Anno 1712 den 29 Juny blef holden sommersageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Vigestad, Hermand Kolvereid, Anders Kaarsneßet, Frederich Moen, Michel Hidringen, Siur Brevigen, Niels Qvaløen, Andoel Borgen og Tomas Berg, hvor da for retten dennesinde blef forhandlet som nu effterfølger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
Anno 1712 den 1 February blef holden sageting paa ordinaire tinggaard Hildrum udj Ofverhaldens prestegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Anders Lestem, Niels Gansmoe, Erich Stortyljum, Erich Blengslj, Erich Vi, Olle Schej, Jfver Glemmen, og Johannes Fischum hvor da blef for rettet som fø... mer
Anno 1712 den 1 February blef holden sageting paa ordinaire tinggaard Hildrum udj Ofverhaldens prestegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Anders Lestem, Niels Gansmoe, Erich Stortyljum, Erich Blengslj, Erich Vi, Olle Schej, Jfver Glemmen, og Johannes Fischum hvor da blef for rettet som følger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
fogden loed forkynde de allernaadigst udgagne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
Olle Andersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 spand 1 1/2 Mk udj Lysberg udgifven af Pros Larsøn d 15 Octobr. Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
forkynt Olle Anfindsøns bøxelseddel paa den gaard, Tødaasen schylder med bøxel 2 ører udgifven af Pros Larsøn d. 15 Octobr. 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
Lars Joensøn ladet forkynde sin bøxelseddel paa den gaar Øjesvold schylder med bøxel j øre, udgifven af Pros Larsøn d. 14 Aug. 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
Størcher Urstad indstemt for lejermaal med Margrethe Baarsdatter, personerne møtte for retten og vedgich deris forseelße, hvorfore effter irettelße af fogden enfver af dennem tilfindis at svare sine fulde bøde efter loven nemlig drengen 12 Rdr. og tøsen 6 Rdr. desligiste at udstaa Kirchens disciplin, hafver de middel til bøderne, da det anderled... mer
Størcher Urstad indstemt for lejermaal med Margrethe Baarsdatter, personerne møtte for retten og vedgich deris forseelße, hvorfore effter irettelße af fogden enfver af dennem tilfindis at svare sine fulde bøde efter loven nemlig drengen 12 Rdr. og tøsen 6 Rdr. desligiste at udstaa Kirchens disciplin, hafver de middel til bøderne, da det anderledis at undgielde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
Jørgen Øjesvold en æchtegift mand beligget sin tienistetøs Anna Christophersdatter og effterdj personerne iche han udstaaen Kirkens disciplin, ej eller qvindfolchet gaaen udj barselseng, da foreleggis de til sommertinget igen at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 184b
1.2.1712
Astri Schiørland er indstemt for begangen lejermaal med af døde Joen Christensøn, qvindfolchet møtte er tilfunden af svare sine bøder 6 Rdr. og at udstaa Kirchens disciplin.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
Peder Mørchved aflet barn for tiden med sin qvinde bøder effter lovens tilhold 3 Rdr. j ort. 12 Sk.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
Poul Berg aflet barn for tiden med sin qvinde Karen Olsdatter bøder efter loven 3 Rdr. j ort. 12 schilling.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
Johannes Fosland ladet ved lensmanden Christen Himo stemne Jfver Pedersøn formedelst slagsmaal, til prouf indstemt Joen Jamt og Olle Foslandsdatter, Gundil Olsdatter, og efterdj hverchen citanten eller proufvene møder for retten, da opsættis med sagen til neste ting, til hvilchen tied de udeblifvende hafver at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
Tarald Grung og Johannes ibdm indstemt for slagsmaal, hvorom udj Protocollen tilforn findis indført, personerne møtte for retten, og sagde sig at være forligt, fogden paastoed at effterdj dette er en sag som følger Kongens sicht ved, da kand saadan deris forlig iche befri dennem for bøder effter loven. afsagt Endog Tarald og Johannes Grung sige... mer
Tarald Grung og Johannes ibdm indstemt for slagsmaal, hvorom udj Protocollen tilforn findis indført, personerne møtte for retten, og sagde sig at være forligt, fogden paastoed at effterdj dette er en sag som følger Kongens sicht ved, da kand saadan deris forlig iche befri dennem for bøder effter loven. afsagt Endog Tarald og Johannes Grung siger sig at være forlig, iche dismindre Kand saadant iche befri den schyldige til schlagsmaalet nemlig Johannes Grung for bøders udgifvelße, effter loven nemlig 9 Rdr. hvilche hand tildømmis her af retten at betalle inden 15 dager under execution efter loven.
Detaljvisning