Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185a
1.2.1712
Jørgen Øjelsvold indstemt saavel nu som til nestholdende høsteting formedelst at hand udj druchenschab har huget Olle Myrmo udj den Venstre axel med en Kaarde, og effterdj forseelßen af ermelte Jørgen er tilstaaen, og hand med sin vederpart er forligt om bascherløn med videre omkaastning, da effter irettesettelse af fogden tildømmis Jørgen Øjesvo... mer
Jørgen Øjelsvold indstemt saavel nu som til nestholdende høsteting formedelst at hand udj druchenschab har huget Olle Myrmo udj den Venstre axel med en Kaarde, og effterdj forseelßen af ermelte Jørgen er tilstaaen, og hand med sin vederpart er forligt om bascherløn med videre omkaastning, da effter irettesettelse af fogden tildømmis Jørgen Øjesvold effter loven at bøde 4 1/2 Rdr. till deris Kongelig Mast under execution efter loven
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185b
1.2.1712
Poul Vibestad er af lensmanden indstemt formedelst at hand paa en søndag under predichen har druchet sig druchen paa Hildrum og effterdj den indstemte møtte med forseelßens tilstaaelße, da er hand tilfunden efter loven at bøde til Kongen 2 lod sølf
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185b
1.2.1712
Johan Pedersøn Holt ladet ved Niels Qvatningen og Olle Grythen loufmeßigvis stemne Sergiant Joen Omlen for nest afvichte aars schatter landschyld og anden rettighed efter loven til penger 9 Rdr. 18 Sk. Jligemaade indstemt for ulouflig schoufhugster den indstemte blef paaraabt mens iche møtte for retten, endog at hand foruden stemningsmændenis Var... mer
Johan Pedersøn Holt ladet ved Niels Qvatningen og Olle Grythen loufmeßigvis stemne Sergiant Joen Omlen for nest afvichte aars schatter landschyld og anden rettighed efter loven til penger 9 Rdr. 18 Sk. Jligemaade indstemt for ulouflig schoufhugster den indstemte blef paaraabt mens iche møtte for retten, endog at hand foruden stemningsmændenis Varsel var tilsagt af sin Capit armis Helje Hojum, at møde til tinge, hvorfore hand foreleggis til neste ting at møde, til hvilchen tied schoufven maa blifve besichtet effter loven, effter hvilchen besichtelße da lovens gemes schal blifve kient.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185b
1.2.1712
Johan Pedersøn ladet stemne ved lensmanden stefne Danjel Selleg for gield, og effterrdj den indstemte iche møder, da foreleggis hannem laufdag til anstundende ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185b
1.2.1712
Kirsten Sl. Olle Vorms ladet louflig stemne Johannes og Svend Selleg for gield til penger 53 Rdr. 16 Sk. samt 16 tylter og 8 bord de indstemte møtte for retten og vedgich gielden, og belofvede den samme til førstkommende Ste. Hansdags tider at betalle hvor med Enchen vaar vel fornøjet
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185b
1.2.1712
laurettismænd ere tilnemte efterschrefne, Poul Bachen, Peder Holand, Bagge Gansmo, Olle Grythen, Olle Glemmen, Olle Tødaasen, Lars Floth og Jngebricht Møchelgaard.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 185b,186a
29.7.1712
Anno 1712 den 29 July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield, tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Hermand Kolfvereid, Anders Kaarsneßet, Frederich Moen, Michel Hildringen, Siur Brevigen, Niels Qvaløen, Andoer Borgen og Thomas Berg, hvor da passe... mer
Anno 1712 den 29 July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield, tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig: Hermand Kolfvereid, Anders Kaarsneßet, Frederich Moen, Michel Hildringen, Siur Brevigen, Niels Qvaløen, Andoer Borgen og Thomas Berg, hvor da passerede som følger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
Forkynt deris Konelig Mayts allernaadigst udgangen chattebref for indværende aar Daterit Jegersborg d. 29 December Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
Forordning om den Qvartal Krigsstyr udj Norge for aar 1712, daterit Koldingshuus d. 13 April Anno 1712:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
En befalling fra Slaadsloven angaaende fri schyds ofver alt mens Krigen Varer, daterit Aggerhuus d. 6te April Anno 1712.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
Jens Schanche loed forkynde sit schiøde paa de 2de gaarder Ogstad og Qvalfior beliggende paa Vichten, udgifvet af Tron Pedersøn udj Althe d. 24 Jan: 1712
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
Soldat Hans Larsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1 øre udj den Kongens gaard Nordeitern, gifvet udj bøxel 2 Rdr 21 Sk. samme bøxelseddel er udgifven af Melchior Mejer paa Edshov d. 29 Juny Anno 1712
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
forkynt Hendrich Ruschis bøxelseddel paa 1 øre udj gaarden Gutvigen, ud gifven af Christen Hagerup d. 5 October Anno 1711
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
Carsten Hansøn som har beligget beligget Rannj Torbersdatter, ere af lensmanden Salomon Blix indstemte, og som forseelßen ere af personerne vedgaaen, hvorpaa de og har udstaaet Kirchens disciplin, Saa tilfindis enhver af dennem at svare sine fulde bøder efter, eller og det anderledis at undgield, dersom de iche noget er ejende til bødernis fulde ... mer
Carsten Hansøn som har beligget beligget Rannj Torbersdatter, ere af lensmanden Salomon Blix indstemte, og som forseelßen ere af personerne vedgaaen, hvorpaa de og har udstaaet Kirchens disciplin, Saa tilfindis enhver af dennem at svare sine fulde bøder efter, eller og det anderledis at undgield, dersom de iche noget er ejende til bødernis fulde afbetalling
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
Joen Mognsøn Ramfior aflet barn for tiden med sin qvinde, Anna Nielsdatter bøder 3 Rdr. 1 ort. 12 schilling
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186a
29.7.1712
Lars Lundring aflet ogsaa barn for tiden med sin qvinde Anna Asbiørnsdatter, hvorfore de tilfindis at svare deris bøder effter loufven, nemlig 3 Rixdaler 1 Ort. 12 Schilling.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186b
29.7.1712
Soldat Vallentin Jzaagsøn aflet barn for tiden med sin qvinde Anna Johannesdatter, hand allernaadigst fri, hun bøder 1 Rdr 12 Sk
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186b
29.7.1712
Jens Jensøn Schanche, ladet ved lensmanden stefne Peder Kragøen for at svare leje af den grund hand beboer, den indstemte blef efter loven paaraabt mens iche møtte, foreleggis til neste ting at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186b
9.7.1712
Anno 1712 den 9 July blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Aarnes udj Foesnes præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Melchior Meyer samt efterschrefne laurettismænd, nemlig Stephen Fæøen, Elling Fløen, Abraham Leerfiord, Joen Tøddal, Asbiørn Tingstad, Olle Aarboen, Elias Gulvigen, og Niels Romstad hvor da blef forrettet som følger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 186b
9.7.1712
Fogden loed forkynde de allernaadigst udgangne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere blefne publicerede.
Detaljvisning