Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46a
2.10.1703
lensmanden Jacob Rusch hafde ladet stemne David Lillearnøen reservesoldat for lejermaals forseelse med Marthe Jensdatter, dend indstemte møtte iche men foreleggis til neste ting at møde. qvindfolchet møtte med forseelsens vedgaaelse, Fogden paastod de fulde bøder effter lofven 6 Rdr. men som tingsøgenalmue bekiente at hund er ej allene helseløs ... mer
lensmanden Jacob Rusch hafde ladet stemne David Lillearnøen reservesoldat for lejermaals forseelse med Marthe Jensdatter, dend indstemte møtte iche men foreleggis til neste ting at møde. qvindfolchet møtte med forseelsens vedgaaelse, Fogden paastod de fulde bøder effter lofven 6 Rdr. men som tingsøgenalmue bekiente at hund er ej allene helseløs men end og fattig saa at hund iche har j schilling at bøde, iche heller er beqvem til tieniste at giøre saa begierede fogden dom til straf paa kroppen: som følger: Saa som tingsøgende almue vidner at dette indstemte qvindfolch er saa fattig og uformuende at hund intet hafver at betalle udj bøderne, iche heller findis nogen af almuen der vil antage hende udj tieniste for bøderne at betalle formedelst barnet som ingen vil antage uden betalling Da eftter lofven til kendis hund at strafis med fengsel paa Kroppen, Desligeste at udstaa med forderligste Kirchens Disciplin
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46a
2.10.1703
Peder Olsøn Lund indstemt for lejermaals forseelse med Sirj Siursdatter, personerne møtte med forseelsens vedgaaelße, fogden paastod de fulde bøder for dennem, tingsøgende almue vidnede at drengen er af liden helse og er hiemsøgt med en gren af den faldende siuge, hvorfore ingen for hannem vil svare bøderne iche dismindre fremkom for retten dre... mer
Peder Olsøn Lund indstemt for lejermaals forseelse med Sirj Siursdatter, personerne møtte med forseelsens vedgaaelße, fogden paastod de fulde bøder for dennem, tingsøgende almue vidnede at drengen er af liden helse og er hiemsøgt med en gren af den faldende siuge, hvorfore ingen for hannem vil svare bøderne iche dismindre fremkom for retten drengens fosterfader Jens Lund som tilbød 8 Rdr. for hannem at betalle. qvindfolchet er fattig og uformuende, iche dismindre paastod fogden de fulde bøder og begierede dom saaledis afsagt: Saa som indbemelte personer vedgaar deris lejermaals forseelße med hverandre, da som de ere saa uformuende at de iche kand svare de fulde bøder effter lofven og fogdens paastaaende, Da tildømis de at bøde som følger nemlig hand 8 Rdr. og hund 4 Rdr. foruden begge at udstaa Kirchens Discipl. og for det øfrige af bøderne at strafis med fengsel paa Kroppen:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46b
2.10.1703
Hr Joen Schanche hafde ladet stemne Ole Joensøn Ramstad formedelst at hand hafver borttaget ved Michel Corporal executions vis uden executionsordre dend fisch fra kongens bonde Ole Mouritzøn Hasfiord, Poul Olsøn ibdm og fra Enchen Karen Olsdatter med videre effter stefningens formeld dat. Austadfiord d. 19 7to 1703 den indstemte blef p... mer
Hr Joen Schanche hafde ladet stemne Ole Joensøn Ramstad formedelst at hand hafver borttaget ved Michel Corporal executions vis uden executionsordre dend fisch fra kongens bonde Ole Mouritzøn Hasfiord, Poul Olsøn ibdm og fra Enchen Karen Olsdatter med videre effter stefningens formeld dat. Austadfiord d. 19 7to 1703 den indstemte blef paaraabt men iche møtte ei heller nogen paa hands veigne hvorforeleggis til neste ting at møde eller fraværende dom fornemme.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46b
2.10.1703
J ligemaade hafde Hr Schanche ladet stemne Erich Qvalfiord, samt Enchen ibdm og samtlige hendis arfvinger at fremvise schiffteforretninger effter Sl. Christopher Rasmusøn Qvalfiord, som hand formente at være udj sterfboet, de indstemte møtte iche men foreleggis til neste ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46b
2.10.1703
Desligeste indbemelte Schanche ladet stemne Peder Hannestrand formedelst at hands døtre hafde saalt tobach: ingen af parterne møtte foreleggis ogsaa til neste ting at møde eller fraværende dom fornemme.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46b
2.10.1703
Fogden lod oplæse anteignelße fra det Højkongelig Rentecammer erlanget angaaende Peder Jørgensøn Buøens og Synneve Jacobsd. for ringe tilførte lejemaals bøder ao 1698, og dereffter tilspurde tingsøgende almue om hands Mayts interesse efter lofven hos indbete personer iche har været søgt, men formedelst fattigdom og liden helsen til tienistis antage... mer
Fogden lod oplæse anteignelße fra det Højkongelig Rentecammer erlanget angaaende Peder Jørgensøn Buøens og Synneve Jacobsd. for ringe tilførte lejemaals bøder ao 1698, og dereffter tilspurde tingsøgende almue om hands Mayts interesse efter lofven hos indbete personer iche har været søgt, men formedelst fattigdom og liden helsen til tienistis antagelße for bøderne, iche har været mere at erlange end hans Ma: tilført nemlig drengen 5 Rdr og qvindfolchet 2 Rdr. desligeste om de for resten iche ere blefven strafede med fengsel paa kroppen hand udj 7 og hund udj 4re dager, Dette at komme ofverens med sandhed bejaede tingsøgende almue, hvorpaa fogden tingsvidne var begierende som schal meddeelis.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46b
2.10.1703
J ligemaade oplæst anteignelse belangende Rasmus Christensøns og qvindfolchets ringe tilførte lejermaals bøder 1698. tilspurde tingsøgende almue om dise personer har haft formue til at betale højere bøder end tilførte saasom drengen 4 Rdr. og qvindfolchet 2 Rdr. J ligemaade om de for resten iche ere strafede med fengsel paa vand og brød hand udj 8 ... mer
J ligemaade oplæst anteignelse belangende Rasmus Christensøns og qvindfolchets ringe tilførte lejermaals bøder 1698. tilspurde tingsøgende almue om dise personer har haft formue til at betale højere bøder end tilførte saasom drengen 4 Rdr. og qvindfolchet 2 Rdr. J ligemaade om de for resten iche ere strafede med fengsel paa vand og brød hand udj 8 og hund udj 4 dager Saaledis sandfærdig bevidnede almuen, hvorpaa tingsvidne blef begiært.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46b
2.10.1703
Desligeste tilspurde fogden almuen, om det iche er dennem vitterligt at alt Jordegods hertil søis af alders tid har vært bereignet i voger, og derefter aarlig svaret landschyld, saasom af 2 voger fischis leje 2 Rdr. samt udj odelsschat og Rostieniste à 2 voger 3 ort 16 Sk. Saa og at alle Jordebogens indkomster allene har været svaret som sedvanligt... mer
Desligeste tilspurde fogden almuen, om det iche er dennem vitterligt at alt Jordegods hertil søis af alders tid har vært bereignet i voger, og derefter aarlig svaret landschyld, saasom af 2 voger fischis leje 2 Rdr. samt udj odelsschat og Rostieniste à 2 voger 3 ort 16 Sk. Saa og at alle Jordebogens indkomster allene har været svaret som sedvanligt. Dette saa udj sandhed at være bejaede samtlig tingsøgende almue,
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 46b
2.10.1703
Endelig tilspurte fogden almuen om noget sclags vrag 1698 var funden og bierget dem vitterligt, hvortil blef svaret iche det ringeste, her paa som forrige blef af fogden tingsvidner begieret som schal blifve meddeelte
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47a
5.10.1703
Anno 1703 d. 5 octobr. er holden sageting paa Tingstædet Aarnes udj Fosnes prestegield nerværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt effterschrefne laurettismænd Peder Duen, Ole Molvigen, Gabriel Udvoren, Hans Larsøn Schingen, Peder Fieldseth, Thomas Hafvigen, Christen Besvog, og Elias Kalkloufven, hvor da blef forrettet som her ... mer
Anno 1703 d. 5 octobr. er holden sageting paa Tingstædet Aarnes udj Fosnes prestegield nerværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt effterschrefne laurettismænd Peder Duen, Ole Molvigen, Gabriel Udvoren, Hans Larsøn Schingen, Peder Fieldseth, Thomas Hafvigen, Christen Besvog, og Elias Kalkloufven, hvor da blef forrettet som her eftter indført findis
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47a
5.10.1703
Forkynt Jngebricht Poulsøn Hamnes schiøde paa 18 Mk gods udj Hamnes, udgifvet af Pros Larsøn udj Glasøen den 9 July anno 1703
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47a
5.10.1703
Jligemaade forkynt Erich Knudsøns og Michel Jngebrichtsøns schiøde paa 1/2 spand udj gaarden Hamnes udgifvet af Pros Larsøn udj Glasøen d. 9 July 1703:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47a
5.10.1703
Erich Olsøns bøxelseddel forkynt paa 1/2 spand 6 Mk udj gaarden Spillum, den samme udgifvet af Niels Erichsøn Spillum d. 29 July anno 1703:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47a
5.10.1703
Peder Letvigen beligget Sara Toestensdatter Aglen, ingen af parterne møtte, som derfore de tilforn har været varslet og iche ladet sig infinde, men forseelsen er af dennem vedgaaen ved schriftestaaelsen, da som lofven iche tillader lenger opsettelße tildømmis enhver av dennem af bøde som følger nemlig drengen 8 Rdr. tøsen 3 Rdr.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47a
5.10.1703
Ole Jensøn Søenen beligget Karen Joensdatter, ingen af parterne møtte, og som de har vedgaaen forseelsen med hverandre ved schriftstaaelsen og nest afvichte sommerting, Da tildømmis de at bøde af yderste formue nemlig drengen 8 Rdr. og Qvindfolchet 4 Rdr, saasom de ere af fattige forældre og iche er formuende til at udgifve de fulde af fogden pa... mer
Ole Jensøn Søenen beligget Karen Joensdatter, ingen af parterne møtte, og som de har vedgaaen forseelsen med hverandre ved schriftstaaelsen og nest afvichte sommerting, Da tildømmis de at bøde af yderste formue nemlig drengen 8 Rdr. og Qvindfolchet 4 Rdr, saasom de ere af fattige forældre og iche er formuende til at udgifve de fulde af fogden paastaaende bøde, hvilchet tingsøgende almue bekiente, for det øfrige strafis med fengsel paa kroppen.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47a
5.10.1703
Hans Joensøn hafde ved lensmanden Hans Lehn ladet stemne Hans Ganes for 12 aars leje af en Koe, som hands qvinde arfvelig var tilfalden effter hendis Sl. fader, Hands Ganeshis formand, personerne møtte for retten og Hans Ganes foregaf at denne Koe var hands qvinde foræret af Giert Busch som var formynder til Hans Joensøns qvinde og samme Busch ha... mer
Hans Joensøn hafde ved lensmanden Hans Lehn ladet stemne Hans Ganes for 12 aars leje af en Koe, som hands qvinde arfvelig var tilfalden effter hendis Sl. fader, Hands Ganeshis formand, personerne møtte for retten og Hans Ganes foregaf at denne Koe var hands qvinde foræret af Giert Busch som var formynder til Hans Joensøns qvinde og samme Busch hafde lofvet baade Koen og lejen sin myndling at vilde tilsvare, naar paafordris, Hands Joensøn begierede at Hands Ganes dette foregifvende med Jndbemelte Buschis haand vilde beviße, saa var hand fornøjet, hvilchet hand ogsaa til neste ting at schulle sche belofvede, hvor med Hans Joensøn sig benøjede, parterne foreleggis da til neste ting at møde denne sag til endelighed at udføre.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47a
5.10.1703
Ole Vinseth hafde ved Hans Lehn ladet stemne Lars Spiutnes for tienistis tilsigelße, som hand iche hafde effterkommet, ingen møtte, møder til neste ting uden videre stefnemaal og varselgifning.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47b
5.10.1703
Niels Mouritzøn soldat under Capitein Schinchels Compagnie effter lieutnant Klyverts ordre hafde ladet stemne ved lensmanden Baltzer Mentzen Hendrich Zejerstad, formedelst at hand nest afvichte Nerøeberg hafde ofverfaldet hannem med hug og ellers, beschadiget hannem udj ansichtet med sin knif, til vidner ere indstemte Staal Gundersøn C... mer
Niels Mouritzøn soldat under Capitein Schinchels Compagnie effter lieutnant Klyverts ordre hafde ladet stemne ved lensmanden Baltzer Mentzen Hendrich Zejerstad, formedelst at hand nest afvichte Nerøeberg hafde ofverfaldet hannem med hug og ellers, beschadiget hannem udj ansichtet med sin knif, til vidner ere indstemte Staal Gundersøn Corporal Michel Lyngaas og Hendrich Ulsund, til sagen at svare møtte den indstemte Hendrich Zejerstad, men som de paaberaabte vidner iche møtte optagis sagen til nestholdende vintersageting, da parterne tillige med vidnerne hafver at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47b
5.10.1703
Ole Sevaldsøn Haadøen hafde ved lensmanden Baltzer Mentzen stemt Jens Schomsvold formedelst en oxe som hand for hannem schulle føde for betaling og hand formedelst uachtsomhed hafde ladet forkomme, den indstemte møtte iche self, men paa hands veigne Baltzer Mentzen som bekiente at oxen var falden udj en bech ogsaa derudj ligged død, Jndbemelte Ol... mer
Ole Sevaldsøn Haadøen hafde ved lensmanden Baltzer Mentzen stemt Jens Schomsvold formedelst en oxe som hand for hannem schulle føde for betaling og hand formedelst uachtsomhed hafde ladet forkomme, den indstemte møtte iche self, men paa hands veigne Baltzer Mentzen som bekiente at oxen var falden udj en bech ogsaa derudj ligged død, Jndbemelte Ole Haadøen formente enten en oxe igien in natura at erlange eller penger 2 Rdr og derpaa begierede dom, afsagt som følger Saa som den indstemte Jens Schomsvold lader vedgaa at hafve haft oxen til leje, og den iche vedbørligen har ladet opachte og tilse, men omkomme, Da tildømmis hand af denne ræt oxen igien at betale med 2 Rdr.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 47b
5.10.1703
Sara Hansdatter hafde ved lensmanden Baltzer Mentzen stemt Joen Reppen formedelst en Koe som hand fra hende hafde paa leje, og var imidlertid bortdød personerne møtte og Joen Reppen nechtede iche at hand jo Koen hafde erlanget for aarlig leje 1 ort. 8 Sk. men at den nu var død, scheede iche af vanrychte eller hunger, men ond hendelße og braa død, ... mer
Sara Hansdatter hafde ved lensmanden Baltzer Mentzen stemt Joen Reppen formedelst en Koe som hand fra hende hafde paa leje, og var imidlertid bortdød personerne møtte og Joen Reppen nechtede iche at hand jo Koen hafde erlanget for aarlig leje 1 ort. 8 Sk. men at den nu var død, scheede iche af vanrychte eller hunger, men ond hendelße og braa død, Jndbemelte qvinde tilspurde Joen Reppen om hand iche hafde lofvet hende, da hand annammede koen, at vilde betale og tilsvare den uden modsigelße, om den for hannem bortdøde, hvilchet hand iche kunde fragaa, hvorefter blef paa staaen dom som blef afsagt saaledis: Saa som Joen Reppen her for rætten næchter iche at hand jo har belofvet Sara Hansdatter uden modsigelße at tilsvare den Koe som hand hos hende til leje har erlanget, Da tildømmis hand samme sit løffte at effterkomme enten med en døchtig Koe eller penger 2 Rdr. 2 ort. til førstkommende vaar at lefvere og betalle under lofvens execution:
Detaljvisning