Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69b
4.7.1705
Anno 1705 den 4 July er holden sageting paa ordinarie tingstæd Aarnes udj Fosnes prestegield, nærværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt efterschrefne Laurettismænd nemlig Bersvend Tøddal, Johannes Oxdølen, Jacob Berggum, Joen Stene, Mons Sellevig, Niels Hestdalen, Bendix Høchenes og Erich Spillum, hvor da for retten passerede... mer
Anno 1705 den 4 July er holden sageting paa ordinarie tingstæd Aarnes udj Fosnes prestegield, nærværende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt efterschrefne Laurettismænd nemlig Bersvend Tøddal, Johannes Oxdølen, Jacob Berggum, Joen Stene, Mons Sellevig, Niels Hestdalen, Bendix Høchenes og Erich Spillum, hvor da for retten passerede som efterfølger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69b
4.7.1705
Fogden lod publicere Hands Kongelig Mayts Allernaadigst udgangen schatebref for indværende aar med andre kongelige forordninger som paa forrige tingstæd ere publicerede og indført findis.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69b
4.7.1705
Dernest forkynt Anna Jensdatters schiøde paa den gard Spiutnes beliggende udj Fosnes prestegield og Sunds fierding, samme Schiøde er udgifvet af hendis fader Jens Christophersøn d. 3 July anno 1705
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69b
4.7.1705
Læst Jacob Pittersøns, en udj 8 aar gift mand, bøxelseddel paa 1/2 spand udj den gaard Devigen, beliggende udj Fosnes prestegield og Jøens fierding, samme schiøde udgifvet af Pros Lauritzøn udj Glasøen d. 25 Decembr. Anno 1704:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69b
4.7.1705
Brønnild Baarsøn lod forkynde sin bøxelseddel paa en øris leje udj den gaard Fielde, beliggende udj Aatterøe fierding, samm bøxelseddel er udgifvet af Pros Lauritzøn udj Glasøen den 25 Decembr. anno 1704:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69b
4.7.1705
Anno 1704 den 8 April hafver Sl. Her Lauritz Pittersøn Falch bøxlet til Halfver Ellingsøn 1 øre 6 Mk udj den gaard Qvernøen Fosnes kalds mensal Jord, samme gaard er beliggende udj Nummedals fogderj og Fladanger fierding.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69b
4.7.1705
Jacob Devig lader stefne Lars Salsneset formedelst at hand hannem hafver lofvet og tilsagt tieniste og derpaa fæstepenger antaget, men iche udj tiendste til dato kommen, den indstemte møtte iche ei eller nogen paa hands veigne. hvorfore hannem foreleggis til neste ting at møde, eller fraværende dom fornemme.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 69b
4.7.1705
Baltzer Mentzen hafde effter Jørgen Ørums begiering stemt Karen Lauritzdatter formedelst at hund schal hafve lochet hands tienestetøs Kirsten Pedersdatter uden hands videnschab og vilje at løbe af sin tieniste den indstemte møtte iche foreleggis til neste ting
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70a
4.7.1705
Jacob Pittersøn Devig hafde ved lensmanden Baltzer Mentzøn indstemt Birthe Survigen formedelst en koe som hund af uachtsomhed schal hafve forkommet for hannem medens hund var hos hannem udj tieneste, den indstemte møtte og blef med sin hosboende ermelte Jacob Devig saaledis forenet at hund inden 15 dager schulle betale til hannem 1 1/2... mer
Jacob Pittersøn Devig hafde ved lensmanden Baltzer Mentzøn indstemt Birthe Survigen formedelst en koe som hund af uachtsomhed schal hafve forkommet for hannem medens hund var hos hannem udj tieneste, den indstemte møtte og blef med sin hosboende ermelte Jacob Devig saaledis forenet at hund inden 15 dager schulle betale til hannem 1 1/2 Rdr for indbemelte koe som var forkommen.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70a
4.7.1705
Thomas Nielsøn hafde ladet stemne Andoer Andoersøn Fosland formedelst at hand paa schiftet efter hands Sl. qvinde iche richtig schal hafve angifvet sin formue, saasom indbemte Thomas Nielsøns qvinde var hands Sl. qvindis rette barn, den indstemte møtte med bekiendelße at hafve indsat udj forvaring noget gammelt tøj som iche var af nogen verdj, hvi... mer
Thomas Nielsøn hafde ladet stemne Andoer Andoersøn Fosland formedelst at hand paa schiftet efter hands Sl. qvinde iche richtig schal hafve angifvet sin formue, saasom indbemte Thomas Nielsøns qvinde var hands Sl. qvindis rette barn, den indstemte møtte med bekiendelße at hafve indsat udj forvaring noget gammelt tøj som iche var af nogen verdj, hvilchet hans huusmand med qvinde nu mødende for retten til at vidne vare indstemte kunde opnefne. bemelte Morten med qvinde bekiede at være indsat udj hans stue j bomme j kiste, j bolster, j hofveddyne nogle søufschind og 1 1/2 Tde hafre, mens hvad, som var udj ermelte kiste og bomme viste de iche, og effter at schiftet var ofverstaaen blef det opreignede af stuen igien taget, den indstemte Andor svarede hertil at udj bommen og Kisten Var ej andet end uld og strygarn samt andet af liden værdj, mente at det giordis iche fornøden at opschrifve, det andet opnenmde var iche hannem mens en anden mand tilhørende, hvilchet hand til neste ting vilde beviße, begierede derfor at sagen til samme tied maatte optagis, hvilchen hands begiering den for indførte Thomas Nielsøn bifalt og var vel fornøjet med.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70a
11.7.1705
Anno 1705 d. 11 July er sageting holden paa ordinarie tingstæd Hildrum, udj Ofverhaldens præstegield, nærværende kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn, samt effterschrefne laurettismænd nemlig Lars Lilleøen, Ole Qvalstad, Peder Holum, Ole Solum, Jfver Homo, Ole Qvitum, Joen Flaat, og Lars Klychen, hvor da blef forrettet som følger:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70a
11.7.1705
Fogden lod saavel her paa dette tingstæd som paa de andre tingstæder forkynde Hands Kongelig Mayts allernaadigst udgangne schattebref for indværende aar,
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70a
11.7.1705
Samt en forordning og landmilitien udj Norge,
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70a
11.7.1705
Desligiste en forordning om strandede schibe og gods,
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70a
11.7.1705
Endelig en forordning om tingene, Marchederne og tiendernes ydelße etc.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70a
11.7.1705
Torris Lucasøn hafver bøxlet udj garden Lysberg 1/2 spand, bøxelseddelen er udgifvet af Pros Lauritzøn udj Glasøen d. 21 Decembr. Anno 1704:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70b
11.7.1705
Peder Olsøn som har en blind mand til fader, lod forkynde sin bøxelseddel paa it spand udj gaarden Ryg, beliggende udj Ofverhaldens prestegield samme bøxelseddel er udgifvet af Her Peder Resen paa Grande d. 27 Mart. 1705
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70b
11.7.1705
Forkynt Joen Olsøns bøxelseddel paa 1/2 spand udj den gaard Vibestad, beliggende udj Ofverhaldens præstegield, samme person er trolofvet med en Enche og har bekommet sin bøxelseddel paa Grande d. 1 April anno 1705
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70b
11.7.1705
Øvend Johansøn lod forkynde sit schiøde paa j øre 16 Mk udj den gaard Selleg, beliggende udj Ofverhaldens prestegield, som hands fader paaboer, Samme schiøde er udgifvet af Tron Pedersøn udj Altvigen d. 30 Decembr. 1704:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 70b
11.7.1705
Hands Vandboe lod stemne Anders Hildrum for 1 Rdr. 3 ort. som hand til hannem var plichtig, personerne møtte og blef forenede saaledis at Anders Hildrum til Juel betaler for ermelte 7 Ort. i mod 1 Rdr. udj varer saakorn korn eller andet, hvis iche betalningen scheer betaler atterbemelte Anders Hildrum 1 Rr: 3 Ort.
Detaljvisning