Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119a
4.7.1722
Anna Elizabeth Sl. her Niels Parely ved schriftlig kaldseddel ladit indkalde Pros Lauritzøn for 6 Tøder fulde af Qvalspech hands kieriste hafde tagit d. 23 January 1721, hvorom stefningen videre forklarer af dato Foesnes d. 16 December 1721, Paa ermelte Anna Elizabeths vejne møtte hendis Søn Olle Parelius og fremlagde it indleg af dat... mer
Anna Elizabeth Sl. her Niels Parely ved schriftlig kaldseddel ladit indkalde Pros Lauritzøn for 6 Tøder fulde af Qvalspech hands kieriste hafde tagit d. 23 January 1721, hvorom stefningen videre forklarer af dato Foesnes d. 16 December 1721, Paa ermelte Anna Elizabeths vejne møtte hendis Søn Olle Parelius og fremlagde it indleg af dato Hof d. 4 July 1722, Noch en attest tagen af dato Nerøen d. 4 July 1722, til Sagen at svare møtte Pros Lauritzøn og fremlagde it indleg af dato Aarnes d. 4 July 1722, fogden paastoed at Anna Elizabeth Sl. her Niels Parely og Pros Lauritzøn maatte til neste ting beviße ædlig hvor mange tynder lyse og hvad for tøde er faaen, erachtit Anna Elizabeth Sl. her Niels Parely og Pros Lauritzøn lefverer udj Retten til anstundende Sageting en specialforklaring paa hvor mange tynder lyse, og hvad for tynder er faaen af indførte 13 tynder spæch, til Sagens nermere opliusning
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119a
4.7.1722
Pros Lauritzøn ladit louflig stefne Peder Hende for gield, efter specialrejnings udvisning til penger 12 Rdr. 2 ort 2 Sk: Erich Ejden for penger 10 Rdr. 3 ort: og som de indstemte møtte med gieldens tilstaaelße, saa tilfindis enhver af dennem indbemelte gield at betale 15 dager efter denne doms louflig forkyndelße under adfer efter loven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119a
4.7.1722
Pros Lauritzøn saavel nu som tilforn ladit louflig stemne Anders Eiden for gield til penger 9 Rdr. og efterdj den indstemte befindis tvende gange louflig indstemt og møder da tilfindis hand ermelte summa at betale 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loven, hvor imod Anders Eiden kommer til gode hos Pros Lauritzøn hvis ... mer
Pros Lauritzøn saavel nu som tilforn ladit louflig stemne Anders Eiden for gield til penger 9 Rdr. og efterdj den indstemte befindis tvende gange louflig indstemt og møder da tilfindis hand ermelte summa at betale 15 dager efter denne doms louflig forkyndelse under adfær efter loven, hvor imod Anders Eiden kommer til gode hos Pros Lauritzøn hvis hand louflig kand bevise paa ermelte summa at uære betalt.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119a,119b
4.7.1722
Karen Jochum Scharfs ladit ved Hans Knotten og Jørgen Baarvigen ladit louflig indstemne Anders Schomager for gield efter rejnings udvisning til penger 8 Rdr. 1 ort: 6 Sk: den indstemte møtte personlig for retten og fremlagde specialrejning af dato 6 October 1720 om blef liqviderit, hvorefter af Karen Jochum Scharfs søn Anders Balch blef paastaaen... mer
Karen Jochum Scharfs ladit ved Hans Knotten og Jørgen Baarvigen ladit louflig indstemne Anders Schomager for gield efter rejnings udvisning til penger 8 Rdr. 1 ort: 6 Sk: den indstemte møtte personlig for retten og fremlagde specialrejning af dato 6 October 1720 om blef liqviderit, hvorefter af Karen Jochum Scharfs søn Anders Balch blef paastaaen dom saaledis afsagt Af den udj Retten fremlagde rejning seis at Anders Schomager er blefven schyldig til Jochum Scharf 8 Rdr. 1ort: 6 Sk: paa hvilchen summa hannem godtgiøris 5 Rdr. blifver den endelig rest: 3 Rdr. 1 ort 6 Sk: hvilchen rest med omkaastning 3 ort: Anders tilfindis at betale 15 dager efter doms louflig forkyndelse under adfer efter loufven
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119b
4.7.1722
Anders Balch paa Trond Pedersøns vejne tilspurte tingsøgende almue om det iche er dennem vitterligt at hand er en sengeliggende Mand, og bruger ingen næring hvor af bør betales consumption ting, søgende almue bejaede dette at uære udj sandhed, hvorpaa tingsvidne blef begierit
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119b
10.7.1722
Anno 1722 d. 10 July er holden Sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd Joen Næs, Johannes Fosland, Olle Berre, Olle Øj, Taral Biørnes, Erich Gansmo, Peder Storøen og Olle Rejnbiør
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119b
10.7.1722
hvor da fogden loed forkynde de forordninger og befallinger som paa forrige tingstæd ere publicerede.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119b
10.7.1722
Johanns Michelsøn loed forkynde sit bøxelseddel paa 1/2 Spand udj Kongens gaard Dun, udj bøxel 5 Rdr udgifvit af fogden d. 22 October Anno 1721.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119b
10.7.1722
forkynt Olle Jzachsøns bøxelseddel paa 2 øre udj Kongens gaard Rejnbiør, gifvet udj bøxel 6 Rdr. 2 Ort: 16 Sk: udgifvit af fogden d. 18 October 1721
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119b
10.7.1722
forkynt Haldsøns bøxelseddel paa den Kongens gaard Vandboen schylder 1 øre 9 Mk. gifvit udj bøxel 4 Rdr. 2 ort, 8 Sk dat. Himo d. 27 Jan: 1722
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119b
10.7.1722
Hans Schiørland ladit stemne Joseph Amdal formedelst at hand nest afvichte tiendetagelse udj Olle Krabbis stue har slagit hannem udj ansichtit, til vidne Erich Svarli og Abraham Ofverveglo, den indstemte blef paaraabt mens iche møtte, forelegges til neste ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 119b,120a
10.7.1722
Milde Andorsdatter ladit stemne Maren Erichsdatter, at forklare paa hvad maade hun er kommen til det schiørt som hun hafver og ermelte Mildri ejede, den indstemte Maren møtte personlig for retten med bekiendelse at hun nest afvichte alle Helgens tider hafde fundit it schiørt under sin laave. personerne møtte og blef forligte saa Mil... mer
Milde Andorsdatter ladit stemne Maren Erichsdatter, at forklare paa hvad maade hun er kommen til det schiørt som hun hafver og ermelte Mildri ejede, den indstemte Maren møtte personlig for retten med bekiendelse at hun nest afvichte alle Helgens tider hafde fundit it schiørt under sin laave. personerne møtte og blef forligte saa Mildri annammer sit schiørt igien uden videre paatale
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 120a
10.7.1722
Peder Glemmen ladit stemme Olle ibdm for nogle tømmerstaacher nemlig 3de som var forkommen udj Sellegshyllen af en flaade som de ejede tilsammen, de indstemte møte personlig for retten og blef forligte at Peder Glemmen betaler til sin grande 3de tømmerstaacher.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 120a
14.7.1722
Anno 1722 d. 14 July er holden Sageting paa Nummedalseidit, tilstædeuærende Kongl. Mayts fogit Melchior Mejer, samt efterchrefne Johannes Hundseth, Niels Aas, Hemming Aufnit, Olle Schatland, Joen Morch, Thore Zither, Joen Holien og Jngebricht Brørs,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 120a
14.7.1722
hvor da blef forkynt de forordninger og befalinger som paa de forrige tingstæder ere publicerede og udj Tingprotocollen indførte.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 120a
14.7.1722
Soldat Hendrich Olsøn loed forkynde sin bøxelsedel paa 1 øre 18 Mk. udj Kongens gaard Vengstad gifvit udj bøxel 5 Rdr. 3 ort udgifvit af Melchior Mejer, d. 31 January Anno 1722
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 120a
14.7.1722
forkynt Jngebricht Thoersøns bøxelseddel paa 1 øre 18 Mk. udj Sørzither, gifvit udj bøxel 5 Rdr. 38 Sk: udgifven af fogden d. 31 January Anno 1722
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 120a
14.7.1722
Torber Opland ladit stefne Magnille Berre for gield, og efterdj ingen af parterne møder, foreleggis de til neste ting at møde,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 120a
14.7.1722
Rasmus Jngebrichtsøn loed forkynde sit schiøde paa 1 øre og 1 1/3 Mk. efter pengernis indførelße, udgifvit af Tarall Christophersøn og Lisbeth Sl. Tarall Christophersøns d. 30 July Anno 1720
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 120a
14.7.1722
Bøgdelensmanden Aage Ofvergaard loed forkynde it schiøde paa 18 Mk. udj Buvarp uden bøxel, udgifvit af Torber Haldorsøn d. 14 July 1722
Detaljvisning