Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 28b
8.10.1701
Hans Olsøn Coch indstemt for lejermaals forseelße med Marthe Pedersd. ingen af parterne møtte, hvorfore til neste ting hafver at møde:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 28b
8.10.1701
Baltzer Mensøn Salsneßet og Ole Nielsøn ibidm er stemt af Pros Lauritzøn for 5 aars resterende landschyld af 1 øre udj gaarden Salsneßet, Kirchen tilhørende de indstemte møtte og blefve forligte saaledis med Pros Lauritzøn at de til hannem schulle betale 2 Rdr.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 28b
8.10.1701
Forvalteren ofver Kirchernis indkomster, udj Nummedals prousti Pros Lauritzøn tilspurde tingsøgende almue, om det iche er dem vitterligt at effterschrefne fattige bønder og huusm. her af Proustiet har haft efterteignede kiøer for aarlig leje, men de for mange aar siden ere døde, og kiørne bortkomne; Jens Duen j koe, Enchen Schrøfstad j koe, Jngebri... mer
Forvalteren ofver Kirchernis indkomster, udj Nummedals prousti Pros Lauritzøn tilspurde tingsøgende almue, om det iche er dem vitterligt at effterschrefne fattige bønder og huusm. her af Proustiet har haft efterteignede kiøer for aarlig leje, men de for mange aar siden ere døde, og kiørne bortkomne; Jens Duen j koe, Enchen Schrøfstad j koe, Jngebricht Ledang j koe, Bendig Schaarstad j koe, Jsach Qvernvig j koe og Rolf Solum j koe er til sammen 6 kiøer. dette at være sandferdigt vidnende almuen, hvorpaa tingsvidne blef begiert som gifvis.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29a
13.10.1701
Anno 1701 d. 13 Octobr. er holden sageting paa Hildrums tingstædd udj Ofverhaldens prestegield, tilstædeværende Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøn og effterfølgende laurettism: Christen Himo, Poul Brønbu, Erich Gartland, Peder Giørum, Ole Øj, Tarald Vi, Johan Hoj, og Erich StoerAmdal, hvor da for rætten passerede som følger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29a
13.10.1701
Fogden lod publicere hans Kongl. Mayts: allern udgifvne befallinger samt andre høje herrers brefver som paa forrige tingstædder ere publicerede og indførte:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29a
13.10.1701
her foruden blef forkynt Baltzer Nielsøns forpachtningsbref at nyde consumtionen udj Nummedals fogderi med videre effter samme forpachtningsbrefs indhold etc.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29a
13.10.1701
Erich Erichsøn som er stemt for lejermaals forseelße med Barbro Eliasdatter personerne møtte med forseelsens vedgaaelße, og som de begge ere fattige, samt af ingen formue hvilchet tingsøgende almue attesterede Saa tilfindis de at bøde af yderste formue, nemlig drengen 8 Rdr. og tøsen 2 Rdr. og for resten straffis effter loufven med fængsel paa Kr... mer
Erich Erichsøn som er stemt for lejermaals forseelße med Barbro Eliasdatter personerne møtte med forseelsens vedgaaelße, og som de begge ere fattige, samt af ingen formue hvilchet tingsøgende almue attesterede Saa tilfindis de at bøde af yderste formue, nemlig drengen 8 Rdr. og tøsen 2 Rdr. og for resten straffis effter loufven med fængsel paa Kroppen, herforuden begge at udstaa Kirchens disciplin.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29a
13.10.1701
Prousten her Peder Resen hafde ladet stemne Sellechs opsiddere for schoughugster udj Lilleøemarchen, til prouf vare indstemte Ole Halsøn og Ole Lauritzøn Opdal, de indstemte møtte iche, hvorfore dem foreleggis til neste ting at møde, midlertid hafver enhver af diße indstemte at advare deris landdraatter at lade sig indfinde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29a
13.10.1701
Anders og Siur Biørnes hafde ladet stemne Erich Jensøn Fuglaar for en laxegaards udbrydelße, den indstemte møtte, og fremlagde udj rætten en dom udgifven af min formand om den stridighed diße mænd er Kommne udj, samme dom blifver endnu confirmerit og foreleggis saavel den ene som den anden at de samme dom effterlefver, og hvem af dem det iche giø... mer
Anders og Siur Biørnes hafde ladet stemne Erich Jensøn Fuglaar for en laxegaards udbrydelße, den indstemte møtte, og fremlagde udj rætten en dom udgifven af min formand om den stridighed diße mænd er Kommne udj, samme dom blifver endnu confirmerit og foreleggis saavel den ene som den anden at de samme dom effterlefver, og hvem af dem det iche giør bøder til hans Mayst 4 Rdr. og derforuden efter loufven og deris forseelsßis beschaffenhed tiltalis.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29a
13.10.1701
Jacob Hoj nu reservesoldat som Jngeborre Christensdatter har andgifvet at være fader til hendis barn, og af rætten forelagt til dette ting at møde, møtte nu med bekiendelse at hand hos qvindfolchet hafde ligget paa sengen en nats tid, men iche med hende at hafve haft nogen legemlig omgiengelße, hvilchet hand med corporlig eeds afleggelße bekreffte... mer
Jacob Hoj nu reservesoldat som Jngeborre Christensdatter har andgifvet at være fader til hendis barn, og af rætten forelagt til dette ting at møde, møtte nu med bekiendelse at hand hos qvindfolchet hafde ligget paa sengen en nats tid, men iche med hende at hafve haft nogen legemlig omgiengelße, hvilchet hand med corporlig eeds afleggelße bekrefftede, og derpaa effter loufven frikient.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29b
13.10.1701
Monsr Pros Lauritzøn hafver ladet stemne ved lensmanden Ole Vorm Joen Hoj formedelst en hæst som hand hannem hafde lofvet og tilsagt for 12 Rds betalling, hvilchen Joen Hoj siden har saalt til en anden nemlig Lieutnant Rosencrantz for 13 1/2 Rdr. den indstemte møtte iche hvorfore hannem foreleggis til neste ting at møde eller dom forn... mer
Monsr Pros Lauritzøn hafver ladet stemne ved lensmanden Ole Vorm Joen Hoj formedelst en hæst som hand hannem hafde lofvet og tilsagt for 12 Rds betalling, hvilchen Joen Hoj siden har saalt til en anden nemlig Lieutnant Rosencrantz for 13 1/2 Rdr. den indstemte møtte iche hvorfore hannem foreleggis til neste ting at møde eller dom fornemme.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29b
13.10.1701
Erich Kløchen paa sin søns, Gudol Erichsøns veigne, hafde ladet stemne Ole Stene for 15 Mk. odelsgods med bøxel, liggende udj gaarden Stene, som hand til hannem hafde saalt for nogen tid siden udj sin nød og trang for pengers anmammelße til 10 Rdr. samme 15 Mk gods formente obte Erich hans søn at være nermist effter loufven at indløße for obte: pen... mer
Erich Kløchen paa sin søns, Gudol Erichsøns veigne, hafde ladet stemne Ole Stene for 15 Mk. odelsgods med bøxel, liggende udj gaarden Stene, som hand til hannem hafde saalt for nogen tid siden udj sin nød og trang for pengers anmammelße til 10 Rdr. samme 15 Mk gods formente obte Erich hans søn at være nermist effter loufven at indløße for obte: penger, naar hans aar og alder samt formue det tilsiger, den indstemte møtte med bekiendelße at hand obente penger hafde annammet og begiærede paa godset at maatte boe indtil drengen kommer til aar og alder, hvilchet hannem belofvis, imidlertid nyder hand sin odelsrættighed effter loufven imod de udlefverede penger, og der foruden lofvis Ole Stene for enighed schyld. 2 Rdr. er tilsammen 12 Rdr.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29b
13.10.1701
Birthe Haachensdatter var stemt af lensmanden for lejermaals forseelße, samme qvindfolch har ved sin schrifft staaelße for presten bekient en landstryger at hafve til barnefader, den indstemte møtte, og effter til spurtsel bekiente at en landstryger, hvis nafn hund iche ved, kom til hende udj marchen, ogsaa godt som voldtog hende, dereffter gich s... mer
Birthe Haachensdatter var stemt af lensmanden for lejermaals forseelße, samme qvindfolch har ved sin schrifft staaelße for presten bekient en landstryger at hafve til barnefader, den indstemte møtte, og effter til spurtsel bekiente at en landstryger, hvis nafn hund iche ved, kom til hende udj marchen, ogsaa godt som voldtog hende, dereffter gich sin vei ogsaa siden aldrig at hafve seed hannem Kongl. Mayts foged tilspurde tingsøgende almue, om de viste dette qvindfolch at hafve nogen anden barnefader end denne paabekiente landstryger, hvortil de svarede at de iche viste hende at hafve nogen anden, iche heller at hund har angifvet nogen anden fra den tid hund blef fruchtsommelig med denne samme, Samme qvindfolch tilfindis for sin forseelße at bøde til hans Mayst 4 Rdr og straffis med fengsel paa Kraappen.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 29b,30a
13.10.1701
Forvalteren ofver Kirchernis indkomster udj Nummedals prousti, Pros Lauritzøn, tilspurde tingsøgende almue, om det iche er dem vitterligt at effterschrefne fattige bønder her af gieldet hafver haft Kirchernis Kiøer for aarlig leie, og de samme for mange aar siden hendøde, hvor udofver kiøerne ere bortkomne: Joen scheelbred j koe, Joen... mer
Forvalteren ofver Kirchernis indkomster udj Nummedals prousti, Pros Lauritzøn, tilspurde tingsøgende almue, om det iche er dem vitterligt at effterschrefne fattige bønder her af gieldet hafver haft Kirchernis Kiøer for aarlig leie, og de samme for mange aar siden hendøde, hvor udofver kiøerne ere bortkomne: Joen scheelbred j koe, Joen Ryg j koe, Ole Øj en koe, Svend Øjum j koe, Erich Schiliaas j koe, Enchen Almus j koe, Ole Myrmo j koe, Jngebricht Schomoe j koe, Ole Katmarch j koe, Niels Amdal j koe, er til sammen 10 kiøer Dise kiøer at være bortkomne formedelst for indførte bønders og huusmænds dødelig afgang vidnede tingsøgende almue, hvorpaa Pros Lauritzøn tingsvidne var begierende som meddelis.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 30a
12.1.1702
Anno 1702 d. 12 January er holden sageting paa Tingstædet Edshov udj Nærøe præstegield, tilstædeværende Kongl. Mayts foged, Jacob Jespersøn, og effterfølgende laurettismænd nemlige: Ole Qvernen, Niels Lechnes, Peder Qvennen, Lauritz Saur, Lars Varøen, Einer Stoerval, Jfver Vigestad og Torchel Drage, hvor da blef forrettet saasom følger
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 30a
12.1.1702
Fogden lod forkynde hans Kongl. Mayts Allernaadigst udgangne forordning, inden hvad tid Sorenscrifverne udj Norge schifftebrefvene under fuld forseiling schal udstæde, dat. Jægersborg d. 10 Septembr. aar 1701
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 30a
12.1.1702
Jtem en forordning, hvor med den om Falliter og hvorledis deris midler schulle forholdis Ao 1990 d. 17 May udgangne forordning igienkaldis og ophæfvis: Dat. Jægersb. d. 10 Sept. 1701
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 30a
12.1.1702
J ligemaade Patent om Høyesterættis holdelse udj Kiøbenhafn d. 22 Octobr. Anno 1701
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 30a
12.1.1702
Desligeste land- og Cap.taxt. dat. Trundh. d. 23 Nov. 1701
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 30a
12.1.1702
Dernest blef forkynt Joen Taraldsøns bøxselseddel paa 12 Mk. udj kongens gaard Storvede, udgifven af Jacob Jespersøn d. 16 9br. 1701
Detaljvisning