Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 156b
24.1.1710
Pros Larsøn lod forkynde sin bøxelseddel paa j øre 20 Mk. udj Hilstad, udgifvet af fogden Jacob Jespersøn udj Loven d. 22 Octobr. Anno 1709.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 156b,157a
24.1.1710
fogden tilspurde laurettet med tingsøgende almue, om det er dennem vitterligt at højere sicht- og sagefaldsbøder nest afvichte aar 1709 er forfalden, end forpachteren efter conditionerne tilkommer, at iche nogen sicht- eller sagefaldsbøder er forfalden deris Kongelig Mayst tilhørende bejaede laurettet med tingsøgende almue, hvorpaa ... mer
fogden tilspurde laurettet med tingsøgende almue, om det er dennem vitterligt at højere sicht- og sagefaldsbøder nest afvichte aar 1709 er forfalden, end forpachteren efter conditionerne tilkommer, at iche nogen sicht- eller sagefaldsbøder er forfalden deris Kongelig Mayst tilhørende bejaede laurettet med tingsøgende almue, hvorpaa tingsvidne blef begieret.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157a
24.1.1710
Laurettismænd ere tilnemte efterschrefne Christen Moe, Hendrich Faxdal, Anders Vindseth, Ole Frøvarp, Ole Løding, Peder Biørum, Mads Sandmoen, og Peder Hordstad.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157a
27.1.1710
Anno 1710 d. 27 January blef holden vintersageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens præstegield, tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn, samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Jfver Værum, Joen Bircken, Erich Storøen, Tarald Rytismoe, Jngebricht Vigen, Peder Rødseth, Peder Ryg, og Joen Vibestad, hvor da blef forrette... mer
Anno 1710 d. 27 January blef holden vintersageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens præstegield, tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn, samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Jfver Værum, Joen Bircken, Erich Storøen, Tarald Rytismoe, Jngebricht Vigen, Peder Rødseth, Peder Ryg, og Joen Vibestad, hvor da blef forrettet som nu effterfølger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157a
27.1.1710
Blef forkynt de allernaadigst udgangne forordninger som paa forrige tingstæder ere forkynte
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157a
27.1.1710
Olle Baarsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa j øres leje udj Berrig, udgifvet af Joen Haldsøn d. 9 Augusty Anno 1709.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157a
27.1.1710
Niels Biørnsøn lod forkynde sit schiøde paa 6 Mk. odelsgods udj Urstad, udgifvet af Peder Østdun og Jonas Gartland udj Hildrum den 12 October: Anno 1709. til vitterlighed underschrefvet af schrifveren
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157b
27.1.1710
Effterschrefne ere tilnemte at være laurettismænd, nemlig: Niels Aschildaufnet, Olle Lilleøen, Peder Larsøn Øie, Christopher Homoe, Johannes Olsøn Fischum, Christopher Flasnes, Lars Helbostad, og Lars Barlien, diße mænd formanis her af retten at reiße til Trundhiems lauting.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157b
26.6.1710
Anno 1710 Den 26 Juny blef holden sommersageting paa ordinaire tinggaard Edshov udj Nærøe præstegield, tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Jacob Jespersøn samt efterchrefve lauret tis mænd nemlig: Siur og Peder Vigestad, Jens Aarseth, Rasmus Nubdal, Niels Fier, Jens Sæternes, Jonas Fygelstad og Joen Leervigen hvor da blef forrettet som følger.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157b
26.6.1710
Fogden loed forkynde hans Kongelig Mayts allernaadigst udgangen forordning om schatternis paabud udj Norge for aar 1711, daterit Kiøbenhafn d. 7 January Anno 1710.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157b
26.6.1710
Jtem forbud angaaende all handel, Kiøbmandschab, og correspondence paa grendserne med de Svensche udj disße fiendtlige tider. daterit Aggershuus Slaath den 15 May Anno 1710.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157b
26.6.1710
Jligemaade anordning og Reglement for Commis farer og fribyttere daterit Kiøbenhafn den 5 April Anno 1710.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157b
26.6.1710
En befalling angaaende at hvem som Kand ertappe nogen fra den Svendsche side enten mands eller qvindispersoner schal føre den samme til nermiste foged og derfor nyde till recompence 80 daler sølfmynt samme daterit paa Aggershuus Sloth d. 17 May Anno 1710.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157b
26.6.1710
Else Sl. Svend Jensøns loed forkynde sit schiøde paa den part udj lejet udj Fischeraasbuchten, som hands qvinde tilfalt udj arf effter hendis afdøde Mand samme dat. Fischeraasen d. 16 Novembr. Anno 1709.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 157b
26.6.1710
Christopher Nielsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 Vaags leje udj gaarden Fleringen, udgifven af Pitter Højer d. 4 Jan: 1710
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 158a
26.6.1710
Peder Johansøn af lensmanden Jacob Rusch indstemt for begangen lejermaals forseelße med Kirsten Joensdatter Schage, personerne møtte udj rette med forseelßens vedgaaelße, hvorfore enfver af dennem tilfindis at svare sine fulde bøder, nemlig drengen 12 Rdr. og qvindfolchet 6 Rdr. desligiste at udstaa Kirkens disciplin, hafver de mer
Peder Johansøn af lensmanden Jacob Rusch indstemt for begangen lejermaals forseelße med Kirsten Joensdatter Schage, personerne møtte udj rette med forseelßens vedgaaelße, hvorfore enfver af dennem tilfindis at svare sine fulde bøder, nemlig drengen 12 Rdr. og qvindfolchet 6 Rdr. desligiste at udstaa Kirkens disciplin, hafver de midler til bøderne, da det effter loufven anderledis at undgielde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 158a
26.6.1710
Niels Andersøn Edshou aflet barn for tiden med sin qvinde Birthe Arnesdatter, svarer sine æchteschabsbøder 3 Rdr. j ort. 12 schilling.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 158a
26.6.1710
Soldat Rasmus Svendsøn beligget Kirsten Olsdatter, hand allernaadigst fri hun svarer sine fulde bøder efter loufven nemlig 6 Rdr. hafver hun iche middel til bøderne, da det anderledis at undgielde efter loufven.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 158a
26.6.1710
Lars Olsøn beligget Lisbeth Handsdatter, personerne møtte udj rette og vedgich forseelßen hvorfore enfver af dennem tilfindis at svare sine fulde bøder efter loven, desligiste at udstaa Kirchens disciplin, hafver de iche midler til bøderne da det anderledis at undgielde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 158a
26.6.1710
Hr Jens Jensøn Schanche ladet, ved lensmanden, Michel Gundbiørnsøn, stefne Niels Berrig for gield til penger 7 Rdr 16 Sk. Mouritz Valøen for gield till penger 9 Rdr. 6 Sk. samt Jngebricht Hunnestad for gield, de indstemte blef effter loufven paaraabte mens ingen paa deris veigne møtte som noget svarede, hvorfore dennem foreleggis laufdag til anst... mer
Hr Jens Jensøn Schanche ladet, ved lensmanden, Michel Gundbiørnsøn, stefne Niels Berrig for gield til penger 7 Rdr 16 Sk. Mouritz Valøen for gield till penger 9 Rdr. 6 Sk. samt Jngebricht Hunnestad for gield, de indstemte blef effter loufven paaraabte mens ingen paa deris veigne møtte som noget svarede, hvorfore dennem foreleggis laufdag til anstundende høstesageting at møde eller frauærende dom fornemme.
Detaljvisning