Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Noch publiceret Capitels datered Trundh. d. 19 Novembr Ao 1698.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Her Commercieraad Andreas Schiøllers udgifne schiøde til Jacob Jngebrechtsøn paa halfanden spand og med bøxel - 5 1/2 øre udj Hammersøen i Fosnes prestegield og Sundens fierding daterit Trundhiem d. 24 Septembr. Anno 1698.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Peder Thomesøn Findangers gifne schiøde til Niels Jngebrichtsøn og Olle Pedersøn paa 2de ørers leje med bøxsel i den deris paaboede gaard Stamnes i Fladanger fierding daterit Fidanger d. 8 Octobr. Anno 1698.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Kongl. Mayts foged Monsr Jacob Jespersøns bøxselseddel til Christopher Lauritzøn paa 2de Ører og 8 Mk. i den Kongens gaard Høgnes af d. 28 January Ao 1699: dat. Tranaas.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Monsieur Pros Lauritzøns til Abraham Danjelsøn Lærfiord dat. Hildrum d. 3 : Octobr. Anno 1698:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Jacob Pittersøn Aglen Kommen for tiden med sin qvinde bøder til hans Kongl. Mayst effter lofvens tilhold 3 Rdr 1 Ort 12 Sk.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b
28.1.1699
Marritthe Pedersdatter av lensmanden Lauritz Thomesøn indvarslet, hvilchet qvindemennische af Svend Michelsøn er besofvet, effter yderste raad ved godtfolchis hielp bøder til kongen 2 Rdr i straf, og for resten protesterer Kongl. Mayts foged at hun bør lide paa Kroppen: Dito Svend Michels ogsaa indstemt af hvem fogeden paastaar de fulde bøder 12... mer
Marritthe Pedersdatter av lensmanden Lauritz Thomesøn indvarslet, hvilchet qvindemennische af Svend Michelsøn er besofvet, effter yderste raad ved godtfolchis hielp bøder til kongen 2 Rdr i straf, og for resten protesterer Kongl. Mayts foged at hun bør lide paa Kroppen: Dito Svend Michels ogsaa indstemt af hvem fogeden paastaar de fulde bøder 12 Rdr. hvilchet hand ingenlunde er god til at præstere, hans egne midler ere ej ringeste, mens Lensmand Lauritz Thomesøn han antog :/ ihvor vel hand gandsche med svaghed er beladen /: og lofvede diße tilfundne - 5 Rdr. at betale og for resten effter lofven at lide på Kroppen.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 2b,3a
28.1.1699
Einer Biørgum paa Nummedalseidet ved lensmand Lauritz Thomesøn ladet indstefne og tiltalle Tosten Aglen for 1 tøde W. Salt hannem tilhørig som Tosten til sig ved Rejtens SaltKeel har antaget og iche til dato har villet fornøiet, Tosten her imod formente at 1/2 tøde saltet qveite, som hand samme tid hos Joen Reiten oplagde og hafde dest... mer
Einer Biørgum paa Nummedalseidet ved lensmand Lauritz Thomesøn ladet indstefne og tiltalle Tosten Aglen for 1 tøde W. Salt hannem tilhørig som Tosten til sig ved Rejtens SaltKeel har antaget og iche til dato har villet fornøiet, Tosten her imod formente at 1/2 tøde saltet qveite, som hand samme tid hos Joen Reiten oplagde og hafde destinerit Einer til betaling derudj schulle validere, des contra disputerede fuldmechttigen Lauritz Thomesøn, at efftersom Einer Biørgum den iche til betaling har vedtagen, og iche ville hafve andet til contentement end penger hand det da maatte tilfindis, parterne tilspurt om videre her udinden hafde at replicere, ingen videre men var dom begierendis: er afsagt saaledis: At Tosten Aglen straxen til Einer Biørgum eller indmelte hans fuldmechtig betaler den bekomne tønde Worsch salt med 1 Rdr. og udj paabrachte omkostning 2 ort 16 Sk og igien sin udlefverene 1/2 tøde qveite hos vedkommende at annamme og indtale:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 3a
28.1.1699
Tosten Aglen blef af lensmand Lauritz Thomesøn tiltalt for endeel dyr hand paa de uloflige tider schal hafve ladet schiyde udj sin paaboende gaardis eller hosliggende gaarders march, til vidne fremkom ichun Peder Andersøn Sandvig, som hans forrige tiener Joen Biørnerøens ord og bekiendelße hafver hørt, Tosten til sagen svaret og beraabte sig paa ... mer
Tosten Aglen blef af lensmand Lauritz Thomesøn tiltalt for endeel dyr hand paa de uloflige tider schal hafve ladet schiyde udj sin paaboende gaardis eller hosliggende gaarders march, til vidne fremkom ichun Peder Andersøn Sandvig, som hans forrige tiener Joen Biørnerøens ord og bekiendelße hafver hørt, Tosten til sagen svaret og beraabte sig paa videre prouf, hvilche tilstrechkende lensmanden til neste ting forschafer, til samme tid foreleggis dito Tosten paa vedkommende stæder vidnisbyrderne og dereffter varsel at paahøre.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 3a
28.1.1699
Olle Larsøn Vellevig ladet indstefne Niels Anfindsøn Duen for endeel schielsord paa baaden, da han tillige med flere følgende reiste fra høyædle og Velb. hr. stiftamtmands inqvisitionsting forleden sommer schal være passerit: Niels Andfindsøn møtte nu og til sagen svarede og foregaf ej Kand erindre ringiste ord Citanten til præjuditz eller æris fo... mer
Olle Larsøn Vellevig ladet indstefne Niels Anfindsøn Duen for endeel schielsord paa baaden, da han tillige med flere følgende reiste fra høyædle og Velb. hr. stiftamtmands inqvisitionsting forleden sommer schal være passerit: Niels Andfindsøn møtte nu og til sagen svarede og foregaf ej Kand erindre ringiste ord Citanten til præjuditz eller æris forklenelße at hafve talt, eller end noget af saadan tilleg med hannem, og hvis schulle være omrørt, da er scheed udj druchenschab, og begierede derfor det ham matte effterladis, hvormed Olle Larsøn iche vil lade sig nøje, men begierte hand maatte foreleggis til første at comparere og paahøre vidnisbyrderne, hvilchet ham nu er forelagt at møde, paahøre og tilsvare.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 3a,3b
28.1.1699
Margaretha Sahl. her Lauritz Pedersøn Holmedals har for rætten ladet indkalde og tiltale effterschrefne, som ved vraget, hendis folch uløchelig frakom, har været, Elling Jensøn Knaaten, forklarer da hand med sin følgemand kom roendis saag de baaden ligge for sig paa landet, og ved stranden, norden fore Selsvigen i Fladanger fierding, ej videre sig... mer
Margaretha Sahl. her Lauritz Pedersøn Holmedals har for rætten ladet indkalde og tiltale effterschrefne, som ved vraget, hendis folch uløchelig frakom, har været, Elling Jensøn Knaaten, forklarer da hand med sin følgemand kom roendis saag de baaden ligge for sig paa landet, og ved stranden, norden fore Selsvigen i Fladanger fierding, ej videre sig med fattet end 2de aarer og it øskar. Elling Hansøn Qvernøen som tillige med følgismand nemlig soldat Olle Michelsøn strax effter fornemte Mand om afftenen til samme Vrag ankom, dito Elling for rætten comparerede og beretter at som de kom farendis og ville sönder paa sildvogen, fant de for sig strax Norden for Selsvigen baaden i fieren liggendis synderslagen med 5 tøder hos, rörte iche den gang noget, men forföjede sig til mændene udi Selsvigen, lagde der sin baad igienn og tog med sig dito Selvigs mand hen til Vragit og indlagde deraf i samme baad 6 eller 7 sildegarn som laag i siöen, 1 tøde der udj, j schindfeld og j Rÿe med j volmelsbuxe tillige med nogit af siö forderfvet fladbröd, 2de schindsecher, j schoe, noch 4re tomme tøder, alt dette henfört til Selsvigen og mændene hos sig beholte, ej videre denne Elling og hans Cammerat af samme medfattit end hvad bröd de om afften og morgen dereffter har ædit, og som 6 eller 7 lefser med sig taget, saa herved ei mere er at omhandle.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 3b
28.1.1699
Monsr Pros Larsön ved sin tiener Ofve Hansøn lod tiltale Niels Andfindsön Duen for j tøde bÿg Korn hand paa Foesnes af Prosis der liggende Korn har paa behag taget, hvilchet den for retten nu citerede vedgaar, hvorfore hand tilfindis samme tøde bÿg med 2 Rdr. at betale inden - 15 dager, eller udstaa nam og vurdering af hans midler.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 3b
28.1.1699
Noch dito Larsön ved lensmand Lars Thomesön ladet söge Peder Nielsön Salsnes, som til nest leden høstesageting var indvarslet, og nu lovlig ved Jens Leßaag og Claus Strømmen stemt, effter paaraabelße ei end comparerede at tilsvare om hand noget imod Pros Larsöns fordrende - 18 Rdr. 12 Sk som dependerer af udlagde Kongl. Mayts schatter, landschyld, ... mer
Noch dito Larsön ved lensmand Lars Thomesön ladet söge Peder Nielsön Salsnes, som til nest leden høstesageting var indvarslet, og nu lovlig ved Jens Leßaag og Claus Strømmen stemt, effter paaraabelße ei end comparerede at tilsvare om hand noget imod Pros Larsöns fordrende - 18 Rdr. 12 Sk som dependerer af udlagde Kongl. Mayts schatter, landschyld, sædekorn og videre til lifs ophold forstracht har at imod sige. Jndlegget Pros Larsöns daterit Glasöen d. 26 Septembr. 1698: blef lest, som i acten verbaliter schal indföris, hvor av saavel som nu ved fuldmechtigen paaeschis dom til betaling, med paastand hand gaarden, hvilchen er ham loflig opsagt til förste faredag effter lofven at entvige, er af denne ræt her udindnu saaledis Kient: At Peder Nielsön Salsnes som til 2de ting er inciterit, og ei har villet sig indfinde det hand søgis fore at tilsvare, hvorfore den sögende for saadan hans nachleßighed mod retten ei Kand opholdis, men tilfindis de Krefvende - 18 Rdr. 12 Sk. samt udj sagens omkostning - 1 Rdr. at betale ved denne doms anvisning, eller lide nam og vurdering udj sin bois midler, desligeste sin brugende gaardepart effter forrige opsigelße at entvige og rødig giöre for indstaaelse med Kongl. schatte og videre.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 4a
28.1.1699
Kongl. Mayts foged Jacob Jespersøn tilspurde almuen om dem andet er vitterligt end - 18 Mk lau i den gaard Dalle udj Fladanger fierding som Olle Olsøn tilforn bebode for indværende aar har været øde og nu opbøden tillige med Guldvigen, Oplandsøfnet og Beengaard til bøxsel og brug, anlangende Dalle, er ej andet bevust, end har været øde,... mer
Kongl. Mayts foged Jacob Jespersøn tilspurde almuen om dem andet er vitterligt end - 18 Mk lau i den gaard Dalle udj Fladanger fierding som Olle Olsøn tilforn bebode for indværende aar har været øde og nu opbøden tillige med Guldvigen, Oplandsøfnet og Beengaard til bøxsel og brug, anlangende Dalle, er ej andet bevust, end har været øde, var her på tingsvidne begierende.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 4a
28.1.1699
Noch er af hans Mayts foged adspurt, om nogen er vitterlig noget Vrag at være indkommen eller funden, da det nu opsiger, hvortil blef svaret ej ringeste at være vidende.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 4a
28.1.1699
Pros Lauritzøn committeret foged i Sahl. Jens Olsøns stæd pro Anno 1697:
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 4a
28.1.1699
hans Kongl. Mayst intrader at oppeberge, ved sin tiener Ofve Hansøn lod tilspørge almuen om Thomas Jensøn Steene, Olle Olsøn Fosland, Gundil Bendixdatter Hilstad og Gurj Olsdatter samtlige her af gieldet, mere bøder og straf end de var tildømte at betale vare gode fore at udgifve, hertil svarede saa mange som bemte personer Kiente, de ej højere pe... mer
hans Kongl. Mayst intrader at oppeberge, ved sin tiener Ofve Hansøn lod tilspørge almuen om Thomas Jensøn Steene, Olle Olsøn Fosland, Gundil Bendixdatter Hilstad og Gurj Olsdatter samtlige her af gieldet, mere bøder og straf end de var tildømte at betale vare gode fore at udgifve, hertil svarede saa mange som bemte personer Kiente, de ej højere penger eller straf, end de ere tilfundne har Kundet udstaa, her paa tingsvidne var begierende.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 4a
28.1.1699
Til førstholdende Botolphi lauting er tilsagt at indreise sin laurettiseed at aflegge, nemlig af Jøens fierding Claus og Isach Strømmen, af Fladanger Olle Pedersøn Stamnes, og Hans Jndvoren, Otterøe fierding Christen Poulsøn Storschaarstad og Biørn Statland, Sunds fierding Niels Olsøn Hafvig og Christen Pedersøn Berre.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 4a
28.1.1699
Giertrud Sahl. Niels Baltzersøns ved sin tiener Jeppe Sørensøn lod fredliuse sin gaard Devigens lejermaal at enhver som iche af hende er tillat holder sig der fra.
Detaljvisning
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Side 4a
31.1.1699
Anno 1699 d. 31 January er holden schatte- og sageting med almuen af Ofverhaldens præstegield udj præsens af Kongl. Mayts foged Hr Jacob Jespersøn, samt Laurettes mænd nemlig Niels Øyem, Jngebricht Bryndboe, Haagen Schiørland, Olle Sevaldsøn Nordahl, Danjel Formoe, Michel Lestum, Jsach Himoe og Peder Ryg, Da er som følger passerit:
Detaljvisning